Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Markante havnivåendringer i slutten av siste istid

Øystein Strand Lohne   

Øystein Strand Lohne disputerer fredag 19. mai 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Late Weichselian relative sea-level changes and glacial history in Hordaland, Western Norway”

Etter siste istid stod havet på Vestlandet mye høyere enn i dag, f. eks. i Bergen ca 60 m (tilsvarende flaten Odontologen ligger på). Dette skyldes at vekten av breen over Skandinavia under istiden presset landet ned. Under og etter isavsmeltingen steg hele Skandinavia som en følge av at vekten av isen ble fjernet, og følgelig forflyttet strandlinjen seg nedover mot dagens nivå. Landhevningen startet for ca. 15 000 år siden, men pågår enda. Under isavsmeltingen på slutten av istiden opplevde Vestlandet imidlertid havnivåendringer som er spesielle i skandinavisk sammenheng. Her steg havnivået 10 m i løpet av en periode på 1300 år, fra 13 100 til 11 800 år siden, og nådde til slutt høyere nivå enn da breen først trakk seg tilbake. Dette er beskrevet i avhandlingen ved å undersøke borekjerner innsamlet fra bunnavleiringer i en rekke innsjøer. Når havet sto høyere enn innsjøen ligger i dag ble det avsatt marine lag, når sjøen så vidt gikk inn i innsjøen ble det avsatt brakkvannslag, mens det i dag avsettes ferskvannslag. Ved å identifisere brakkvannslagene og å datere disse med C-14 metoden har Lohne bestemt nøyaktig når havet sto i den høyden hver av innsjøene lå.

En rekke geologiske observasjoner viser at innlandsisen gjorde et stort fremrykk under isavsmeltingen og en antar at havstigningen skyldes ny nedpressing av jordskorpen, eller i alle fall stopp i stigningen, p.g.a. denne vektøkningen. Brefremstøtet ble satt i sammenheng med en langvarig, ekstrem kuldeperiode som rammet Europa helt i slutten av istiden, den såkalte yngre dryas - perioden (12 800-11 500 år før nåtid). Resultatene i avhandlingen viser imidlertid at havnivåhevningen startet ca 300 år før klimaforverringen, og indikerer dermed at også innlandsisen begynte å vokse før den ekstreme kuldeperioden satte inn. De klimatiske forholdene i Vest-Norge må altså da ha vært slik at nedbør- og temperaturforhold til sammen har gitt isvekst i en periode da breene i andre områder smeltet tilbake.

Personalia:
Øystein Strand Lohne er oppvokst på Askøy, han er utdannet ved Universitetet i Bergen og Universitetstudiene på Svalbard, og avla i 2000 cand. scient. eksamen i kvartærgeologi ved Geologisk institutt, Universitetet i Bergen. Lohne ble ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Geovitenskap i 2002, og jobber for tiden som forsker samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 5, 3. etg., Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Øystein Lohne, tlf. 55 58 33 60 / 993 650 97, epost: oystein.lohne@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side