Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Regulering og nettverk i finanssektoren

Trond Løyning   
Trond Løyning disputerer fredag 10. mars 2006 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Regulering og nettverk. Strukturelle analyser av den statlige reguleringen av finanssektoren i Norge 1980-1995”.

I avhandlingen analyseres endringer i den statlige reguleringen overfor finanssektoren i Norge etter 1980. Et viktig trekk i økonomien og økonomisk politikk de siste tiårene er en økende markedsorientering. Dette preger ikke minst finanssektoren. Avhandlingen viser at dette ikke innebærer mindre statlig regulering overfor denne sektoren, men at innrettingen og målsettingene med reguleringen har endret seg.

Størstedelen av det empiriske materialet dreier seg om nettverksrelasjoner mellom relevante statlige organer, statlige råd og utvalg, samtlige banker og store bedrifter for øvrig i Norge. Nettverksanalyser viser for det første at det finnes omfattende nettverksformasjoner mellom disse aktørene. Analysene viser videre at nettverksrelasjoner mellom de finansrelaterte aktørene på ulike måter framstår som mer betydningsfulle over tid. I avhandlingen tolkes dette som et uttrykk for et skifte i innrettingen av reguleringsvirksomheten, der relasjoner er blitt viktigere. Endringene i reguleringsvirksomheten undersøkes også ved å analysere strategiene til finanstilsynet i Norge (tidligere Bankinspeksjonen, nå Kredittilsynet). Et hovedtrekk i endringene er at internkontroll i de tilsynsunderlagte enhetene er blitt stadig mer vektlagt.

I studien tolkes skiftet i reguleringsvirksomheten som en endring fra en direkte til en indirekte form for regulering og styring. Basert på de empiriske funnene, samt på teoretiske perspektiver fra reguleringsstudier og nettverksstudier, argumenteres det for hvordan en slik form for regulering både kan ha visse sterke sider, blant annet knyttet til reguleringens effektivitet, og visse problematiske sider, blant annet knyttet til politisk kontroll.

Personalia:
Trond Løyning er født i 1969 og oppvokst i Kvinnherad kommune i Hordaland. Han tok cand. polit.-graden ved Sosiologisk institutt, UiB, i 1996. Fra 1996 til 1999 var han tilknyttet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), først som sivilarbeider, senere som førstekonsulent. Han var vitenskapelig assistent fra 1999 til 2001, først ved Sosiologisk institutt og senere ved SEFOS, og deretter universitetsstipendiat ved Sosiologisk institutt i perioden 2001-2005. Løyning var Visiting Scholar ved University of California, Berkeley, 2004-2005. Han er nå ansatt som universitetslektor ved Sosiologisk institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.03.2006, kl. 11:15. Oppgitt emne: ”Nettverk mellom økonomiske aktører i en globalisert økonomi – endringstendenser og reguleringspolitiske utfordringer”
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.03.2006, kl. 14:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Trond Løyning, tlf. 55 58 91 71 / 411 47 981, epost: trond.loyning@sos.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side