Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modeller med latente variable

Astrid Lunde disputerer 13.desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mixed-effects models with application to insurance and genetic epidemiology"

I avhandlingen blir latente variable brukt til å modellere og estimere uobserverbar heterogenitet i forsikringsdata og i epidemiologiske data fra Medisinsk fødselsregister. Modeller med latente variable brukes i de fleste disipliner og ideen er at individer i en gruppe har noe felles som ikke direkte kan observeres. Denne likheten innen gruppen modelleres ved hjelp av latente variable. Et problem som har blitt belyst i tilknytning til dette er estimering når data er trunkerte, dvs. at man mangler individer i noen grupper eller at hele grupper mangler fullstendig.

Data fra Medisinsk fødselsregister har vært brukt til å estimere betydningen av genetiske faktorer relativt til miljøfaktorer, for variasjonen i blant annet fødselsvekt. Kjernefamilien er studieenheten og likhet eller familiær assosiasjon mellom individer fra samme familie forklares ved hjelp av felles gener og felles miljø.

I denne studien observeres ikke genotyper eller miljøfaktorer, men disse modelleres ved hjelp av latente variable. Ved å benytte ca 100.000 foreldre barn enheter fra Medisinsk fødselsregister har vi estimert betydningen av føtale og maternelle genetiske faktorer og betydningen av søskenmiljø for variasjonen i blant annet fødselsvekt.

Personalia:
Astrid Lunde er født i 1969. Utdannet cand.scient i matematikk (statistikk) ved UiB i 1994 og har vært universitetsstipendiat ved UiB, matematisk institutt 1998-2003. Har deretter vært tilsatt som forsker(2004-2005) ved institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk ved UiB, under prosjektet "Gruppe for registerbasert genetisk epidemiologisk forskning på perinatale risikofaktorer, Medisinsk fødselsregister, Norge".

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.12.2006, kl. 12:00, Auditorium Pi, Godskes hus.

Kontaktpersoner:
Astrid Lunde, epost: astrid.lunde@mfr.uib.no.
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side