Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gruvearbeidere i Tanzania får luftveisplager av kullstøv

Simon Henry David Mamuya   

Simon Henry David Mamuya disputerer 5. desember 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Dust exposure and respiratory health problems in a labour-intensive coal mine in Tanzania”

En rekke studier har vist at kullgruvearbeidere får problemer fra luftveiene pga. det støvet de puster inn. De fleste av studiene er utført i den vestlige del av verden. Det er foreslått en rekke forskjellige tiltak for å forbedre disse forholdene, og gruvedrift er i dag for en stor del automatisert, og få arbeider under forhold der dette er et problem. I utviklingsland er situasjonen en annen. Til tross for dagens kunnskap, er det ofte lite som er gjort for å redusere støvplagene for de ansatte i gruvene. Mange gruver drives manuelt, dvs. med minimalt av tekniske hjelpemidler, noe som videre øker muligheten for plager hos gruvearbeiderne. Det er lite planmessig arbeidsmiljøarbeid, og man har liten oversikt over hvem som er de mest utsatte gruppene og hvordan man kan redusere eksponeringsforholdene for disse.

Denne avhandlingen er basert på to undersøkelser, i 2003 og 2004 i en stor kullgruve i Kiwira i Tanzania. 204 prøver av støv i arbeidsatmosfæren er analysert, og 299 personer er undersøkt ved bruk av spørreskjema og lungefunksjonsundersøkelser. Undersøkelsene viser at de som arbeider med drilling og sprengning utsettes for høye eksponeringsnivåer av støv og kvarts. De som er høyest eksponert får akutte luftveisplager mens de arbeider. Disse gruvearbeiderne har også redusert lungefunksjon i forhold til dem som ikke er så høyt støveksponert. Det er særlig interessant at få av gruvearbeiderne i denne studien røker, slik at vi her kan se relasjonen til støveksponeringen klarere enn hva man har kunnet i tidligere studier der de undersøkte arbeidere har røykt mye. Det er grunn til å iverksette tiltak for å redusere støvnivåene for arbeidstakerne i slike kullgruver, med spesielt fokus på de nevnte yrkesgrupper.

Personalia:
Simon Henry David Mamyua er født i Tanzania i 1960. Han har en bachelor-grad i yrkes- og miljøhygiene/forebyggende helsearbeid fra Universitetet i Dar es Salaam fra 1991. Han har en mastergrad i yrkeshygiene fra Universitetet i Bergen fra 2004. Han er ansatt ved Department of Public Health ved Muhimbili University College of Health Sciences i Dar es Salaam. Han vil fortsatt være tilknyttet en forskergruppe bestående av forskere i Tanzania og Norge om luftveisplager i støvete industri.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.12.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Pneumoconiosis – evidence based management”.
Sted: Store Auditorium, Haukeland universitetssykehus, Sentralblokka, 3.etasje.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.12.2006, kl. 10:15, Store Auditorium, Haukeland universitetssykehus, Sentralblokka, 3.etasje.

Kontaktpersoner:
Simon Henry David Mamyua, tlf. 55 58 60 87, epost: mamuyasimon@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2002.

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side