Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvor stabil er Golfstrømmen?

Ben Marzeion   

Ben Marzeion disputerer tirsdag 5. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The influence of vertical mixing on the stability of the Atlantic Meridional Overturning Circulation”

Golfstrømmen frakter store mengder varmt vann nordover fra tropiske farvann. Den spiller en nøkkelrolle i vårt milde klima da vestavindsbeltet over Europa i stor grad får sin varme fra Golfstrømmen. Den varme strømmen i overflaten balanseres av en kaldere returstrøm sydover i dypet av Atlanterhavet. Denne sirkulasjonen har vært stabil de siste 10.000 årene, men den kan totalt endre karakter under store klimaendringer som under siste istid og overgangen til det nåværende klima.

Store krefter vedlikeholder sirkualsjonen. Blandingen av ulike vannmasser (“miksing”), drevet av vind- og tidevannskreftene, spiller en hovedrolle i dette. Miksingen sørger for at oppvarmingen av havets overflate i tropene, og den tilsvarende nedkjølingen her nord, ledes til store dyp.

Marzeions avhandling viser hvordan små endringer i blandingsprosessene kan føre til store endringer i Golfstrømmen og Atlanterhavets sirkulasjon. Dette gir viktig kunnskap om vårt tempererte klimas “virkemåte”. Spesielt bidrar avhandlingen til økt forståelse av hvordan blandingsprosessene bør være representert i modeller som simulerer framtidens klima og global oppvarming.

Personalia:
Ben Marzeion er født i 1977 og oppvokst i Geldern i Tyskland. Han er utdannet som Diplom-Ozeanograph (cand. scient. i fysisk oseanografi) ved Universität Kiel, Tyskland og University of Hawai’i, USA, i 2003. Fra høsten 2003 har han vært stipendiat ved Nansen senter for miljø og fjernmåling, og tillknyttet Bjerknes senter for klimaforskning og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Norges forskningsråd. Deler av arbeidet er blitt utført i samarbeid med Postdam Klimainstituttet, Tyskland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.12.2006, kl. 13:15, Nansensenteret, Thormøhlensgate 47.

Kontaktpersoner:
Ben Marzeion, tlf. 55 20 58 83, epost: ben.marzeion@nersc.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2014
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side