Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mobbing i arbeidslivet - forløp og konsekvenser

Stig Berge Matthiesen   

Stig Berge Matthiesen disputerer den 30. mai 2006 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Bullying at work. Antecedents and outcomes".

Avhandlingen tar opp virkningen av mobbing - hvilke helsemessige og personlighetsmessige konsekvenser som mobbing i arbeidslivet kan føre til. Den belyser også psykososiale bakgrunnsfaktorer for mobbing. Doktorgraden baserer seg på 5 ulike undersøkelser som har blitt gjennomført omkring temaet mobbing i arbeidslivet, og hvor deltakerantallet varierer mellom 1 og 2215 personer. Avhandlingen bidrar med viktig arbeidslivskunnskap, ikke minst på forholdet mellom mobbing, personlighet og helse.

Studie 1 undersøkte hvilke forbindelser det er mellom psykososiale forhold som arbeidsglede og stress (utbrenthet) og mobbing i et representativt utvalg av hjelpepleiere. Studie 2 har kartlagt mental helse og personlighetsmessige forstyrrelser (målt med MMPI-2) hos et utvalg ofre som alle har vært rammet av langvarig mobbing. Gruppen av mobbeofre sammenlignes med utenlandske studier og en norsk kontrollgruppe. Et viktig funn er at utvalget av ofre kan splittes i 3 vidt forskjellige undergrupper. Studie 3 har undersøkt konfliktforløp og erfaringer med mobbing hos et enkelt mobbeoffer, som er gjenstand for et intervju (case-studie). Offerets "mobbehistorie" analyseres stegvis ved bruk av nyere teori på konflikt.

Fokus for studie 4 har vært å undersøke i hvilken grad mobbing fører til psykiatriske stress- og traumereaksjoner i ettertid. Undersøkelsen belyser også hvorvidt personlighetsmessige forhold kan påvirke personens sårbarhet for å utvikle psykiatriske plager, og om det er slik at "tiden leger alle sår". Studie 5 har sammenlignet mobbeofre med en gruppe som er lite kartlagt på arbeidsplassen, nemlig mobberne. Hvor mange vedkjenner seg rollen som mobbeoffer, mobber, ellers som såkalt "provoserende mobbeoffer" (blir mobbet, samtidig som man selv mobber andre)? Er disse 3 gruppene forskjellige fra en kontrollgruppe når det gjelder forhold som psykisk selvbilde, sosiale ferdigheter og aggressive tilbøyeligheter, og ikke minst i hvilken grad man har blitt utsatt for mobbing i barndommen/på skolen?

Personalia:
Stig Berge Matthiesen er født i Bergen i 1957. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1986. Etter noen år som oppdragsforsker har Matthiesen siden 1992 vært ansatt som førsteamanuensis i psykologi ved Det psykologiske fakultetet, med sitt spesiale innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.05.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Aggresjon og mobbing i et evolusjonsperspektiv”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Stig Berge Matthiesen, tlf. 55 58 90 76 / 911 48 163, epost: stig.matthiesen@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjenglig her: http://hdl.handle.net/1956/1550

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.

   

Offisiell side