Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Piratkopiering og berikelseskrav

Cand. jur. Erik Monsen disputerer fredag 29. september 2006 for dr. juris-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. §§ 8a jf. 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.”

Avhandlingens hovedproblemstilling er om det i norsk rett er grunnlag for berikelseskrav ved piratkopiering og andre former for overtredelse av markedsføringslovens etterlikningsvern, eller om krenkede – originalprodusenten – er henvist til å gjøre gjeldende erstatningskrav i medhold av etablert ulovfestet rett. Ved utmåling av berikelseskrav er fokus rettet mot økonomiske fordeler som krenkeren – produktetterlikneren – har oppebåret ved rettsbruddet, mens erstatningskravets formål og funksjon er reparasjon av økonomisk tap på krenkedes hånd.

I avhandlingen blir det stilt spørsmålstegn ved om erstatningsrettens argumentasjonslinjer er formålstjenlige ved analyse av inngrep i etterlikningsvernet og andre typetilfeller som omhandler urettmessig bruk av annen manns ting eller rettighet (ikke-integritetskrenkelser). Erstatningsretten er utviklet på basis av typetilfeller som omhandler skade på person eller ting (integritetskrenkelser), men til forskjell fra integritetskrenkelser er inngrep i etterlikningsvernet egnet til og typisk innrettet mot inntjening av økonomiske fordeler. Avhandlingen konkluderer med at erstatningskrav ikke er en tilstrekkelig effektiv sanksjon mot inngrep i etterlikningsvernet. I forlengelsen av denne konklusjonen og på basis av anerkjente legislative hensyn, argumenterer avhandlingen for å innlemme berikelseskrav i sanksjonssystemet. Sentrale funn er at prevensjonshensyn taler tungt for å anerkjenne berikelseskrav og at berikelseskrav lar seg begrunne i reparasjonshensyn og grunnleggende krav til rettferdighet mellom partene. Avhandlingen foretar videre en gjennomgang og analyse av tilgrensende positiv rett, herunder særlig immaterialrettslig spesiallovgivning og høyesterettspraksis som omhandler berikelseskrav ved overtredelse av kontraktsbestemt konkurransebegrensning. På bakgrunn av de funnene som blir gjort, konkluderer forfatteren med at rettskildematerialet gir tilstrekkelig grunnlag for domstolene til å danne ulovfestede regler om berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet.

Personalia:
Erik Monsen er født i Os (1973) og ble cand. jur. ved Det juridiske fakultet, UiB, i 1999. Fra 1999 til 2000 var han vernepliktig jurist ved Sjøforsvarets Forsyningskommando – Kontraheringsavdelingen. Fra 2000 til 2001 var han advokatfullmektig i Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Oslo. Siden sommeren 2001 har han vært tilknyttet Det juridiske fakultet, UiB, først som universitetslektor, deretter som stipendiat og nå som førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.09.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”EF-domstolens innvirkning på norsk erstatningsrett”
Sted: Auditorium 3, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2006, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Erik Monsen, tlf. 55 58 96 49, epost: erik.monsen@jur.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side