Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Matematikk i dagliglivet

Reidar Mosvold   
Reidar Mosvold disputerer 29. mars 2006 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mathematics in everyday life. A study of beliefs and actions."

Tema for avhandlingen er matematikk i dagliglivet, og Mosvold har undersøkt hvordan erfarne lærere knytter matematikkundervisningen til dagliglivet. Matematikkdelen i læreplan for grunnskolen (L97) legger sterk vekt på å knytte matematikken til dagliglivet, og dette er ett av fem hovedmål for matematikk. Arbeidet til Mosvold har satt søkelyset på hvordan lærere implementerer (eller ikke implementerer) disse ideene i undervisningen. Studien har også fått fram flere viktige momenter til en diskusjon omkring innføringen av en ny læreplan for matematikkfaget. Det viser seg at selv erfarne lærere har hatt problemer med å oppfylle læreplanens mål om å knytte matematikken til dagliglivet, og deres synspunkter, ideer og innvendinger er viktige å ta med i debatten.

Resultatene fra studien er i samsvar med større evalueringsstudier av L97, som viser at lærerne i stor grad fortsatt underviser tradisjonelt i den vanlige matematikkundervis-ningen, til tross for gode kunnskaper om læreplanen og dens intensjoner. Læreboka har stadig en sentral plass i undervisningen, og undervisningen følger stort sett det tradisjonelle mønsteret med presentasjon av ny teori etterfulgt av oppgaveregning fra læreboka. Bruk av andre kilder enn læreboka og andre måter å knytte matematikken til dagliglivet finner vi mer eller mindre tilfeldig hos lærere som har en spesiell interesse i forhold til dette. I likhet med evalueringen av L97 viser også denne studien at lærerne knytter mer an mot hverdagslivet i større og mer omfattende aktiviteter (som prosjektarbeid, osv.), mens den vanlige undervisningen forblir tradisjonell. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført mens Mosvold var stipendiat ved Telemarks-forsking-Notodden.

Personalia:
Reidar Mosvold (f. 1975) er født i Arendal og oppvokst på Nedenes. Han tok hovedfag i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder i 2002. Mosvold er nå ansatt ved Universitetet i Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.03.2006, kl. 12:30, Aud. B, Auditoriefløyen, Allégt. 66

Kontaktpersoner:
Reidar Mosvold, tlf. 51 83 23 42, epost: reidar.mosvold@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side