Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Barns psykososiale helse når foreldre dør av AIDS

Khalifa Maulid Mrumbi   

Khalifa Maulid Mrumbi disputerer den 29. august 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Parental illness and loss to HIV/AIDS as experienced by AIDS orphans aged between 12-17 years from Temeke District, Dar es Salaam, Tanzania: A study of the children’s psychosocial health and coping responses”.

Målsettingen med studien har vært å dokumentere og analysere 12-17 år gamle barns psykososiale situasjon og mestringsreaksjoner når de blir foreldreløse pga AIDS. Barnas oppfatninger og holdninger til HIV/AIDS, til foreldrenes sykdomsforløp og død og barnas psykososiale helseproblemer er studert, samt barnas egne oppfatninger av hvilke behov de har under foreldrenes sykdom og etter deres død. Barnas reaksjoner og mestringsstrategier er analysert i forhold til deres psykososiale helse. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er brukt, med ulike utvalgsstrategier for de forskjellige del-studiene. Studien bygger på individuelle dybde-intervjuer og fokusgruppediskusjoner med foreldreløse barn, i tillegg til en survey-undersøkelse med bruk av teoribaserte strukturerte og standardiserte spørsmål.

Funnene viser at barna har sterke negative holdninger til HIV/AIDS pga sykdommens skremmende kjennetegn, sykdommens sosiale stigma, barnas erfaringer med diskriminering, avvisning, neglisjering, utnytting, mishandling og deprivasjon. Flere hadde store psykososiale problemer, tilpasningsproblemer og hadde ikke adekvat tilgang på sosial omsorg. Blant de med betydelige psykososiale helseproblemer, var flere gutter enn jenter. Andre av barna hadde færre psykososiale problemer og mestret sin situasjon som foreldreløse bedre. Det var sammenheng mellom barnas bruk av konstruktive mestringsstrategier og god psykososial helse. Funnene indikerer at det tradisjonelle sikkerhetsnettverket, storfamilien, synes å svikte for flere barn. De foreldreløse risikerer en forverret helse- og livssituasjon uten økte tiltak for å motvirke den alvorlige AIDS-relaterte stigmatiseringen mange er utsatt for. Det er behov for å styrke den sosiale omsorgen for foreldreløse barn og støtte storfamiliene i deres omsorgs-utfordinger. Videre studier blant foreldreløse barn er påkrevet.

Personalia:
Khalifa Maulid Mrumbi er født i Tanzania i 1956. Han har en Bachelorgrad i generell psykologi fra Khartoum University (1982-87) og en Master of Science i klinisk psykologi fra University of Zimbabwe (1990-92). Han kom til Universitetet i Bergen som kvotestudent til Master of Health Promotion programmet i 1998 og fikk sin kvote fra Statens lånekasse konvertert til doktorgradsstipend. Studien har også vært støttet av NUFU. Han underviser og arbeider som klinisk psykolog ved Muhimbili University College of Health Sciences. Hans forskningsinteresse er HIV/AIDS og han er nå involvert i en større studie om HIV/AIDS rådgivning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.08.2006, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Suggestions for evidence-based government policy aimed at improving the quality of life of HIV/AIDS orphans in Tanzania.”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.08.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Khalifa Maulid Mrumbi, tlf. 55 58 28 29 / 55 58 28 08, epost: kmrumbi@googlemail.com;kmrumbi@afiki.ac.tz
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side