Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Reservoarbeskrivelse

Lars Kristian Dale Nielsen   

Lars Kristian Dale Nielsen disputerer 17. mars for PhD-graden med avhandlingen:

“Reservoir Characterisation by a Binary Level Set Method and Adaptive Multiscale Estimation”

Et petroleumsreservoar består av ulike porøse bergarter der porene er fylt med en sammensetning av olje, gass og vann. Egenskapene til de porøse bergartene er beskrevet av bergartsparametre, og disse parametrene vil innvirke på hvordan væske vil strømme gjennom reservoaret. Kjennskap til bergartsparametrene er viktig i forhold til planlegging og optimalisering av petroleumsutvinning.

Bergartsparametrene er i store deler av reservoaret ikke direkte målbare. Gjennom en matematisk modell kan imidlertid målinger av relaterte størrelser gi informasjon om romlig variasjon av parametrene. Avhandlingen tar for seg ulike metoder for å estimere bergartsparametre. Metodikken nyttegjør målinger av trykk og strømningsrater i brønner, og i tillegg informasjon fra seismiske målinger.

Metodene som er benyttet i arbeidet baserer seg på å dele reservoaret opp i områder med ulike egenskaper. Arbeidet fokuserer videre på bruk av ulike datakilder som kan gi komplementær informasjon om bergartsparametrene i reservoaret. Et hovedresultat i studiene er at bruk av informasjon fra de ulike datakildene, kombinert med bedre og tilpassede matematiske teknikker, kan gi en bedre og mer pålitelig beskrivelse av reservoaret.

Personalia:
Lars Kristian Nielsen er født i Bergen i 1978. Han ble cand.scient i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 2003. Arbeidet med doktorgraden er utført på Matematisk Institutt og Senter for Integrert Petroleumsforskning ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.03.2006, kl. 12:15, Matematisk institutt, Aud. Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Lars Kristian Dale Nielsen, tlf. 55 58 36 67, epost: larskn@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side