Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Følelser i bevissthetens ytterkant

Elisabeth Norman   

Cand.psychol. Elisabeth Norman disputerer 31. mars for dr.psychol.- graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

“Gut feelings and unconscious thought: An exploration of fringe consciousness in implicit cognition”.

Følelser i bevissthetens ytterkant er kjennetegnet ved at de oppleves bevisst, men refererer til kunnskap eller erfaring som ikke er bevisst tilgjengelig i øyeblikket. Slike følelser har likhetstrekk med de mer dagligdagse begrepene ”magefølelse” og ”intuisjon”. Avhandlingens tema er hva som kjennetegner følelser i ytterkanten av bevisstheten, hvordan slike følelser oppstår og hvordan de kan måles.

Det har vært foreslått at følelser i bevissthetens ytterkant – ”fringe consciousness” – reflekterer ubevisst kunnskap, og at disse opplevelsene derfor representerer et bindeledd mellom det bevisste og det ubevisste. Det finnes imidlertid få eksempler på forskning som systematisk utforsker denne hypotesen. Formålet med avhandlingen var å identifisere situasjoner hvor det er sannsynlig at slike følelser oppstår, utvikle metoder for å kartlegge disse følelsene innenfor eksperimentelle situasjoner, og å utforske hvorvidt det finnes individuelle forskjeller i sensitiviteten til følelser i bevissthetens ytterkant.

Avhandlingen omfatter ett teoretisk og to empiriske arbeider. I den første studien blir implisitt læring foreslått som en arena hvor følelser i ytterkanten av bevisstheten kan studeres systematisk. Begge de empiriske studiene benytter implisitt læring som metode. Studiene presenterer nye målemetoder for å kartlegge subjektive følelser innenfor etablerte implisitte læringssituasjoner. Resultatene viser at implisitt læring kan gi opphav til følelser i grenselandet mellom det bevisste og det ubevisste. Videre viser resultatene at det eksisterer individuelle forskjeller knyttet til graden av sensitivitet for slike følelser: I ett av studiene fant man at deltakere som rangerer seg selv som ”åpne for følelser” i større grad enn andre rapporterte subjektive følelser knyttet til det de hadde lært. Resultatene har implikasjoner for forskning på implisitt læring ved blant annet å illustrere betydningen av individuelle forskjeller i implisitt læring. Avhandlingen representerer også et viktig bidrag til den teoretiske og empiriske forståelsen av begrepet ”fringe consciousness”.

Personalia:
Elisabeth Norman er født i Bergen i 1972. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 2000. I perioden 2001-2005 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen med førsteamanuensis Mark C. Price som hovedveileder. Elisabeth Norman arbeider for tiden som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, og vil gå over i en postdoktorstilling finansiert av Helse Vest etter avlagt doktorgrad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.03.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Beyond Freud: The unconscious in current psychology"
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.03.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Norman, 55 58 98 84 / 48 05 89 25, epost: Elisabeth.Norman@psysp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side