Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sjeldne fenomener i partikkelfysikk

Ingrid Ofte   

Ingrid Ofte disputerer 18. desember 2006 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Search for the rare decay B -> pi l+ l- in the BaBar experiment"

Avhandlingen tar for seg sjeldne henfall av B-mesoner. Et meson er en type partikkel som kan dannes når elementærpartikler kolliderer, f.eks. i en partikkelaksellerator. Et meson består av en kvark og en antikvark. I B-mesoner er alltid en b-kvark (eller anti-b kvark) til stede. Dette er meget tunge mesoner, og mange interessante effekter kan studeres ved hjelp av data fra BaBar-eksperimentet ved Stanford Linear Accelerator Center i California. Mellom 1999 og 2004 ble det produsert 460 millioner B-mesoner ved dette eksperimentet. Ved å kartlegge prosessene til disse spesielle partiklene lærer vi mer om hvilke mekanismer som ligger til grunn for materie og krefter i naturen. Vi har gode grunner til å tro at vi ved høyere energier vil oppdage nye fenomener i partikkelfysikk som også har innvirkning på de fenomenene vi har tilgang til i dag. Ved å studere de tunge B-mesonene håper vi å se indirekte effekt av slik "ny fysikk".

Avhandlingen beskriver et søk etter sjeldne prosesser hvor B-mesoner henfaller til en sluttilstand av et pion og to leptoner. Blant 460 millioner B-mesoner kunne ingen slike prosesser påvises. I avhandlingen settes derfor en øvre grense for hvor hyppig slike prosesser forekommer. Dette er første gangen man søker etter disse sjeldne prosessene i så store datamengder. Grensen er i samsvar med teoretisk beregninger, men gir ikke enda noen konklusjoner om tilstedeværelse av nye fenomener. Den indikerer imidlertid at vi vil kunne foreta en måling av disse henfallene om bare få år.

Personalia:
Ingrid Ofte er født i 1973 og oppvokst i Harstad i Troms. Hun er utdannet Cand.Scient. i partikkelfysikk ved Universitetet i Bergen i 2001. Hun jobbet som forskningsassistent ved University of Cincinnati i Ohio, USA fra Februar 2001 og ble ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen i August 2001.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2006, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Ingrid Ofte, tlf. 55 58 27 77, epost: ingrid.ofte@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2162
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side