Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

BARN + KUNST = DANNING – eller?

Guri Lorentzen   

Guri Lorentzen Østbye disputerer fredag 15. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”BARN KUNST DANNING. Møter mellom barn og kunst som danningsarena for barn i grunnskolen”

Kunst peker på forhold som det ikke fins klare, endelige svar på. Utbytte av å undre seg over kunst er dermed uforutsigbart. Kunst kan blant annet beskrives som noe som det ikke er mulig å forklare fullt ut ved hjelp av ord eller detaljerte metoder. Like vel kan vi si at nettopp det uutsigelige i kunsten kan hjelpe oss til å bli kjent med oss selv – og med hverandre. Men hvordan kan det være mulig? – og er det noe vits i å bruke av den dyrbare skoletiden til å snakke om kunst så lenge vi ikke kan forutsi det konkrete læringsresultatet av aktiviteten?

Avhandlingen gir ikke fasitsvar på disse spørsmålene, men beskriver hvordan barn både kan fabulere og formulere spørsmål så vel som svar som angår dem når de våger å tolke noe det ikke fins ett rett svar på.

Aktiviteten som tematiseres, handler blant annet om hvordan det enkelte barn utfordres til å kjenne etter, tenke gjennom og forsøke å sette ord på noe som aldri helt kan defineres, men som like vel kan "kjennes viktig" i møter med kunst.

Avhandlingen beskriver og diskuterer ulike teoretiske innfallsvinkler til begrepet danning. Og her presenteres en modell til hjelp for å beskrive danningsrelevante prosesser som vi kan tenke oss at skjer i de konkrete situasjonene som er gjengitt.

Personalia:
Guri Lorentzen Østbye er vokst opp på sørlandet. Hun har cand.mag.- og cand.polit.-eksamen fra Universitetet i Oslo. Østbye har jobbet mange år i grunnskolen i Oppegård kommune, og undervist i pedagogikk ved Høgskolen i Agder. Hun har vært stipendiat og vikar ved Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag, og er nylig tilsatt ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Kunstmøters dannelsespotensialer i et postmoderne og flerkulturelt samfunn med utgangspunkt i Lars Løvlies diskusjon om nåtidig dannelse”
Sted: aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2006, kl. 09:30, aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Guri L. Østbye: tlf. 22 54 65 74 / 918 38 100, epost: gurilo@start.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side