Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forebygging av eksplosjoner i støvskyer

Erlend Randeberg   

Siv.ing. Erlend Randeberg disputerer tirsdag 30. mai for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Electric spark ignition of sensitive dust clouds in the sub 1 mJ range".

Avhandlingen omhandler utvikling av eksperimentelt utstyr for å generere elektriske gnister med svært lav energi. Dette utstyret har blitt brukt til å undersøke hvorvidt slike gnister kan tenne skyer av støv i luft.

En lang rekke stoffer som kan brenne i luft, vil brenne med høy hastighet og voldsomhet når materialet er finkornet og er dispergert som en støvsky. Faren for støveksplosjoner utgjør dermed en reell trussel i mange industrier der pulver håndteres. Kunnskap om hvilken energi som kreves for å forårsake tenning er viktig i en sikkerhetsvurdering, men konvensjonell testapparatur er i dag begrenset til gnistenergier over om lag 1 mJ (millijoule).

I doktorgradsarbeidet demonstreres en metode for å generere gnister med energi ned mot 0,01 mJ, eller omkring en hundredel av hva konvensjonell testapparatur kan gi. Spesialutviklede metoder og måleutstyr har blitt tatt i bruk for å få nøyaktige målinger av energien i gnisten. Flere støvskyer viste seg å kunne tennes ved vesentlig lavere gnistenergier enn tidligere rapportert. Dette er av stor betydning for virksomheter som håndterer eksplosive pulver, og kan gi en mulighet til å bestemme mer presise sikkerhetsgrenser for hvor energirike gnister som kan aksepteres i et industrianlegg.

I arbeidet har også en metode for hvordan elektriske gnister kan tenne industrielt forekommende støvskyer blitt undersøkt. I motsetning til i konvensjonelle laboratorieforsøk benyttes dispergeringen av støvskyen til å initiere gnistnedbrytning og mulig antennelse. Også under slike, mindre optimale betingelser, kan tennenergier under 1 mJ oppnås for enkelte typer støvskyer.

Med bakgrunn i den nye kunnskapen pekes det blant annet på behovet for å utvikle ny standardisert apparatur for testing av tennsensitiviteten til lettantennelige støvskyer.

Personalia:
Erlend Randeberg er født i 1974 og oppvokst på Randaberg ved Stavanger. Han ble utdannet som sivilingeniør i teknisk fysikk ved NTNU i 1998. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB og er finansiert av Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2006, kl. 14:15, Realfagbygget auditorium 2, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Erlend Randeberg, 55 58 94 07 / 936 22 917, epost: erlend.randeberg@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1868

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side