Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fødselsmetaforer og værensforståelse hos Platon

Kristin Sampson   
Kristin Sampson disputerer fredag 13. januar for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ontogony. Conceptions of Being and Metaphors of Birth in the Timaeus and the Parmenides.”

Avhandlingen undersøker metaforer og figurer knyttet til fødsel og seksualitet hos Platon. Hensikten er å kaste lys over hvilke konsekvenser et bestemt syn på fødsel og forplantning kan sies å bære med seg i forhold til de mer filosofiske aspektene ved Platons tenkning. Argumentasjonen hviler på en påpeking av strukturelle analogier mellom på den ene siden det metaforiske og på den andre siden det argumentative-filosofiske. Dette innebærer en lesemåte hvor konkrete bilder og metaforer relateres til det begrepslige og argumentative. Bakgrunnen for denne lesemåten er en grunnleggende antagelse om tenkningens metaforisitet. Dette er et syn som hevder at de metaforer og bilder som brukes har innflytelse i forhold til de argumenter som søkes fremlagt. Tekstudragene som undersøkes er først og fremst hentet fra to av Platons dialoger: Timaios og Parmenides. Her ser avhandlingen nærmere på måten Platons spesifikke fødselsmetaforer er knyttet til beskrivelsene av for det første verdens fødsel (kosmogonien), som eksplisitt beskrives som en unnfangelse. For det andre argumenteres det for at også tiden, som tilblitt, kan forstås i lys av en fødselsmetaforikk. Her introduseres et nytt begrep om tidens fødsel (kronogoni). For det tredje leses også væren, ut fra diskusjonene omkring enhet og annethet, med henblikk på en fødselsmetaforikk. Det vil si, det er væren som tilblitt som søkes utlagt gjennom begrepet ontogoni. Tvetydighet er en sentral størrelse i disse lesningene, hvor tvetydigheter av lignende art og struktur avdekkes i forhold til beskrivelsene av både verden, tiden og væren.

Personalia:
Kristin Sampson er født i Haugesund og oppvokst i Bergen. Hun avla hovedfagseksamen i filosofi ved Universitetet i Bergen i 1994, ble tildelt doktorstipend fra Norges Forskningsråd i 1996, og har i flere år undervist og forelest ved Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.01.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Feminist Approaches to Plato: Recent Developments”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.01.2006, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Kristin Sampson, tlf. 55 58 88 20 / 930 26 229, epost: kristin.sampson@fil.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side