Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjærlighet, død og identitet i Max Frischs senere verker

Regina Sedekerskyte   

Regina Sedekerskyte disputerer 15. desember for dr. art- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Es gilt, was wir leben”, Liebe, Tod und Identität im Spätwerk von Max Frisch aus existentieller Sicht.

Avhandlingen tar for seg kjærlighets- og skyldproblematikken, identitets- og dødsproblematikken hos den sene Max Frisch. De tre tekstene Montauk (1975), Triptychon (1978) og Der Mensch erscheint im Holozän (!979) leses i lys av eksistensfilosofiske og eksistenspsykologiske tenkere som Søren Kierkegaard, Ludwig Binswanger, Jean-Paul Sartre, Martin Buber og Viktor Frankl.

Kjærlighets- og skyldproblematikken i Montauk analyseres i lys av Binswangers eksistenspsykologiske tenkning: kjærligheten relateres til fenomenene skyld, identitet og kommunikasjon, og avdekkes i sitt forsøk på å unnslippe tiden. Estetiske og etiske sider ved kjærligheten i Montauk og i Triptychon analyseres i lys av Kierkegaards etikk. Og nok en gang slås kjærlighetens tendens til å ville unnslippe tiden fast, den finnes bare som øyeblikksfenomen, der – i tråd med avhandlingens tittel – bare ”det vi lever” har gyldighet, og dermed representerer heller ikke døden noen utvei. Sedekerskyte tar her opp billedproblematikken hos Frisch og antyder at hans advarsel mot å danne seg et bilde av den andre ikke bare dreier seg om forholdet til den andre, men også om forholdet til sitt eget selvbilde. Identitets- og dødsproblematikken i Der Mensch erscheint im Holozän analyseres i lys av Frankls eksistensanalyse og logoterapi, Sartres subjektfilosofi og Bubers dialogfilosofi.

I sin konklusjon understreker Sedekerskyte viktigheten av rom og tid hos Frisch. Hun påpeker at han forteller historier om kjærligheten og dens rom, som må stedfestes og som på den måten viser kjærlighetens grenser. Kjærligheten blir dermed enten til ”Sorge”, eller antar – med unntak av noen øyeblikk uten varighet – en form for utvendig felleskap. I alle de tre verkene som analyseres er konklusjonen at hovedpersonenes identitet trues og kommunikasjonen forstyrres. Om noen lykkes i å bevare sin identitet kommuniserer de følgelig med naturen, døden eller muligens med Gud, men aldri med menneskene. Derfor er lengselen etter et virkelig liv, etter en virkelig kjærlighet og kommunikasjon, etter en sann identitet, felles for alle de andre.

Personalia:
Regina Sedekerskyte er født i Litauen i 1962, og er cand. philol. Med hovedfag i tysk fra Universitetet i Bergen i 1999. Hun ble i 2001 tatt opp i samarbeidsprogrammet for doktorgradsutdanning mellom Universitetet i Bergen og Vytautas Magnus-universitet i Kaunas.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2006, kl. 09:30, auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Regina Sedekerskyte, epost: Regina.Sedekerskyte@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side