Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Handel og stat rundt Det indiske hav

Eivind Heldaas Seland   

Cand. philol. Eivind Heldaas Seland disputerer fredag 8. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Indian Ocean in antiquity: trade and the emerging state”.

I århundrene rundt starten av vår tidsregning vokste det fram en fjernhandel basert på monsunvindene mellom Middelhavsområdet og områdene som grenser til Rødehavet og Det indiske hav. Skip brakte romersk vin, gull og sølv til India, Arabia og Afrika. Andre vegen gikk kinesisk silke, indiske krydder, arabisk myrra og røkelse og afrikansk elfenben. I samme periode oppstod de første statssamfunnene i flere av områdene som deltok i denne handelen, i andre områder ble eldre statsdannelser reorganisert, eller nye statsdannelser utkonkurrerte gamle. I avhandlingen undersøker Seland fjernhandelens betydning for disse tidlige statsdannelsene.

Seland konkluderer med at de herskerne som lyktes i å etablere og opprettholde statsdannelser var de som klarte å mobilisere ressurser som var av interesse i fjernhandelen. Lokalt var det god tilgang til varer som røkelse, pepper og elfenben, men gjennom fjernhandelen kunne disse settes om i importvarer som delvis var av direkte politisk og militær betydning, slik som utenlandske penger og våpen, og som delvis kunne brukes til å knytte allianser og troskapsbånd til vasaller og forbundsfeller gjennom kongelig generøsitet, slik som vin og importerte luksusgjenstander. Slik var det på sikt bare stater med tilgang på både på attraktive handelsvarer og havner som kunne brukes i fjernhandelen, som overlevde i lokale maktkamper, og det utviklet seg sammenfallende mønstre for økonomisk utveksling og maktforhold på tvers av store avstander med åpent hav.

Personalia:
Eivind Heldaas Seland ble født i Kristiansand i 1975. Han avla hovedfagseksamen i Historie ved Universitetet i Bergen i 2001. Fra 2003 har han vært stipendiat ved Historisk Institutt, hvor han nå underviser. Arbeidet med avhandlingen ble finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.
Sted: aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2006, kl. 09:30, aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Eivind Heldaas Seland, tlf. 55 58 31 11, epost: eivind.seland@hi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side