Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Anti-predator atferd hos fiskelarver

Katrine Skajaa   

Cand. scient Katrine Skajaa fra Lillesand disputerer 9. juni for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Starvation-induced effects on anti-predatory behaviour in larval and juvenile marine fish”

Tema for avhandlingen er interaksjonen mellom sult og predasjon (dødelighet forårsaket av rovdyr) som en faktor som kan påvirke overlevelse på larve- og yngelstadiet hos marin fisk. Overlevelsen i disse tidlige livsstadiene viser stor variasjon fra år til år, noe som har betydning for rekrutteringen til fiskebestandene. Begrenset fødetilgang og predasjon antas å være de to viktigste årsakene til dødelighet i disse tidlige stadiene, og i avhandlingen pekes det på at de to faktorene ikke er uavhengige av hverandre blant annet fordi atferdsendringer forårsaket av redusert fødetilgang indirekte kan endre predasjonsrisikoen for fisken. I modelleringsstudier innen tradisjonell fiskeriforskning har effektene av slike sultinduserte atferdsendringer for overlevelse i liten grad blitt tatt hensyn til.

I avhandlingen vises det at fiskelarver med økende grad av sulting først øker aktivitetsnivået før det reduseres. Endret aktivitetsnivå vil innvirke på sannsynligheten for å treffe på en predator. I tillegg var fluktreaksjonsraten negativt påvirket av sulting slik at sannsynligheten for å unnslippe en angripende predator reduseres. Selve fluktutførelsen var imidlertid ved moderat sulting ikke svekket, og det pekes på at sultinduserte atferdsendringer er mest sannsynlig tidlig i predasjonssyklusen (påtreff – angrep – fangst). Sultinduserte atferdsendingene ble vist å kunne være avhengig av fiskens utvikingsstadium ved at atferdsrepertoaret til fisken øker slik at denne i større grad kan foreta avveininger mellom ulike risikofaktorer (sult – predasjon) og varierende grad av risiko (relativ størrelse til predator). Det foreslås at effekten av sultinduserte atferdsendringer for predasjonsdødelighet ikke er ubetydelig, og at slike derfor bør inkluderes i modelleringsstudier som omhandler tidlige livsstadier hos marin fisk.

Etologi eller atferdsforskning innen biologi har vist seg viktig for å forstå de underliggende prosessene som påvirker blant annet overlevelse og rekruttering hos fisk.

Personalia:
Katrine Skajaa er født i 1970 og oppvokst i Høvåg utenfor Lillesand. Hun avla cand.scient. graden i fiskeribiologi ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi (nå Institutt for biologi) ved Universitetet i Bergen i 1997, og ble deretter ansatt som stipendiat ved samme institutt. Deler av doktorarbeidet har vært utført i samarbeid med forskere fra Austevoll havbruksstasjon (Havforskningsinstituttet) og ved Fiskeriforskning. Skajaa har siden 2002 vært ansatt som forsker ved det nasjonale avlsprogrammet for torsk ved Fiskeriforskning i Tromsø.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.06.2006, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Katrine Skajaa, tlf. 906 326 57, epost: katrine.skajaa@fiskeriforskning.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side