Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tyske perspektiver på religion og integrasjon

Margrete Søvik   
Margrete Søvik disputerer fredag 6. oktober for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Social Benefit of Domesticated Religion: Islamic Instruction in German Public Schools, 1979-2001”

Avhandlingen plasserer seg innenfor et vitenskaplig felt som helt nylig har begynt å analysere hvordan islamske uttrykk og organisasjonsformer utvikler seg i samspill med den europeiske og nasjonale konteksten de inngår i. Det religiøses rom og funksjon har historisk vært formulert og institusjonalisert ulikt i ulike land, noe som skaper forskjellige rammer for den pågående debatten om integrasjon av muslimske minoriteter. I Tyskland er stat og kirke formelt atskilt, men samarbeider like fullt tett på en rekke områder, ikke minst innenfor den offentlige skolen der religionsundervisning er et pliktfag inndelt etter konfesjon. Politisk og rettslig har det religiøses offentlige rolle vært forsvart ut fra en forventning om samfunnsmessig nytte. Muslimske organisasjoner, som siden slutten av 1970-tallet har arbeidet for islamsk religionsundervisning tilsvarende den protestantiske, katolske og jødiske, har ikke vært tiltrodd å kunne fylle en ansvarlig og samfunnsnyttig rolle. Som substitutt for et bekjennende islamsk fag har derfor tyrkiske konsulat og tyske myndigheter tilbudt ”ikke-bekjennende” religionsundervisning. Tyske undervisningsprogram har også hatt til hensikt å introdusere muslimske barn for liberale verdier og sette i gang en intellektuell ”modnings- og tilpasningsprosess”. I sin streben etter anerkjennelse har muslimske organisasjoner beveget seg langt i retning av tyske pedagogiske idealer og de påkrevde sentraliserte organisasjonsstrukturer. Mistilliten rettet mot dem har imidlertid ikke avtatt, og den fremtidige religionspedagogiske og rettslige status til et bekjennende islamsk religionsfag er fremdeles et omstridt tema i Tyskland. Avhandlingen viser hvordan statlig nøytralitet og det religiøses plass og funksjon i det offentlige rom langt fra er avklarte forhold i dagens Europa, med viktige implikasjoner for forholdet til en ny religiøs minoritet.

Personalia:
Margrete Søvik (f. 1972), tok hovedfagseksamen i historie ved UiB våren 1998. Hun har siden arbeidet som spesialkonsulent i Norsk Lærerlag, vært stipendiat og universitetslektor ved Historisk institutt, UiB, og er nå ansatt ved Senter for Internasjonalisering av Høyere Utdanning (SIU). Doktorgradsarbeidet var finansiert med stipend fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.10.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Two types of diaspora: Comparing Jewish and Muslim experiences of community-building in Europe”
Sted: Auditorium D, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.10.2006, kl. 09:30, Auditorium D, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Margrete Søvik, epost: margrete.sovik@hi.uib.no;margrete.sovik@siu.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side