Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kognitive vansker hos pasienter med gjentatte alvorlige depresjoner

Kirsten Irene Stordal   

Kirsten Irene Stordal disputerer 24. november for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”A study of recurrent unipolar major depression and executive functions”.

Alvorlig depresjon er en hyppig og alvorlig sykdom. Mer enn halvparten av dem som rammes èn gang opplever gjentatte alvorlige depresjoner i løpet av livet. For å kunne løse sammensatte oppgaver er vi avhengig av overordnede kognitive funksjoner (eksekutive funksjoner) i forhold til mer grunnleggende funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse. Slike funksjoner har betydning for planlegging, koordinering og styring av handlinger og tenking. Eksekutive funksjoner kan måles med nevropsykologiske tester.

Målsetningen med denne doktoravhandlingen var å undersøke eksekutive funksjoner hos pasienter med gjentatte alvorlige depresjoner. Vi sammenlignet testprestasjonene til deprimerte pasienter og friske personer. Nivået av stresshormonet kortisol ble også målt.

For det første ville vi undersøke om pasientene hadde eksekutive vansker. Vi fant at pasientgruppen hadde en mild grad av slike vansker sammenlignet med friske personer.

For det andre ville vi undersøke om alle de deprimerte pasientene hadde eksekutive vansker. Det viste seg at mer enn halvparten av pasientene presterte like bra på testene som friske personer.

For det tredje spurte vi om andre faktorer enn det å være deprimert kunne forklare de eksekutive vanskene. Vi fant at alvorlighetsgrad av psykisk lidelse forklarte mer enn diagnose (alvorlig depresjon versus schizofreni) når vi inkluderte også schizofrene pasienter i undersøkelsen.

For det fjerde ville vi undersøke om stresshormonet kortisol samvarierte med eksekutive funksjoner, og vi fant at høyt kortisolnivå var assosiert med eksekutive vansker.

Eksekutive vansker representerer en tilleggsbelastning ved alvorlig depresjon som kan medføre økt lidelse og redusert funksjon i hverdagen for pasientene. Det kan også tenkes at eksekutive vansker har betydning for hvor raskt den alvorlig deprimerte pasienten kan komme tilbake i arbeid. Det bør i fremtiden forskes på betydningen av eksekutive vansker for pasienter med alvorlig depresjon. Mulige helseøkonomiske konsekvenser bør også undersøkes.

Alle som deltok takkes for medvirkning til doktorgradsarbeidet.

Personalia:
Kirsten Irene Stordal er født i Bergen i 1969. Hun studerte medisin ved Universitetet i Bergen hvor hun ble cand.med. i 1998. I 1995 ble hun Bedriftsøkonom ved Handelshøyskolen BI i Bergen. Hun har en Master of Health Administration fra Universitetet i Oslo i 2006. Doktorgradsarbeidet er utført ved Seksjon for psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Kirsten Irene Stordal arbeider nå som spesialkonsulent i Psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.11.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: HPA-aksen i klinisk psykiatrisk og farmakologisk perspektiv.
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsvn. 28

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2006, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsvn. 28

Kontaktpersoner:
Kirsten Irene Stordal, tlf: 55 97 44 54, epost: kirsten.irene.stordal@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2067
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side