Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sandrike og kalkholdige sedimentære avsetninger

Camilla Thrana   

Cand.scient. Camilla Thrana disputerer 8. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tectonic, climatic and sea-level controls on the development of mixed carbonate – siliciclastic deposits: Examples from the Miocene of SE Spain and the Late Palaeozoic of the Barents Shelf”.

Avhandlingen fokuserer på hvordan samspillet mellom marine avleiringer av grus, sand og leire og avsetning av fossilrike, kalkdominerte sedimenter kan resultere i bergarter med blandet sammensetning. Resultatene fra dette studiet viser hvordan ulike kontrollerende faktorer, som for eksempel bevegelser i jordskorpen, klima og variasjoner i havnivå kan påvirke avsetningen og utviklingen av slike sedimentære lagpakker.

Arbeidet er basert på to feltstudier i sørøstlige Spania der det har blitt gjort en sedimentologisk analyse av 7 - 11 millioner år gamle kalksteiner, sandsteiner og konglomerater (sen miocen alder). Et tredje datasett omfatter seismisk tolkning og brønndata fra en sen paleozoisk lagrekke (290 - 360 millioner år) på Loppahøyden i Barentshavet. Detaljerte studier av disse bergartene gjør det mulig å rekonstruere hvordan tilførselen av grus og sand ut i havet samt det karbonatproduserende livet på havbunnen har variert over tid som følge av ulike fysiske, kjemiske og biologiske prosesser. Avhandlingen belyser nye aspekter ved denne typen sedimentære avsetningers forekomst og romlige utbredelse. Denne informasjonen er viktig for oljeindustrien for å kunne forbedre modellene for prediksjon av både sandrike og kalkholdige hydrokarbonreservoarer.

Personalia:
Camilla Thrana er født i 1976 og oppvokst på Hovin i Sør-Trøndelag. Hun er utdannet cand.scient. i petroleumsgeologi/sedimentologi ved Universitetet i Bergen i 2002. I mars 2003 ble hun ansatt som doktorstipendiat ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. Stipendiatprosjektet har vært finansiert av Statoil ASA, og Camilla Thrana har siden august 2006 jobbet som seniorgeolog på Heidrunfeltet ved Statoils avdeling i Stjørdal.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2006, kl. 10:15, Auditorium 5, 3.etg., Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Camilla Thrana, tlf. 94 86 03 67, epost: thc@statoil.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side