Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Prognostiske faktorer og invasjonsstudier ved kreft i urinblæren

Vendil Vatne   

Cand.med. Vendil Vatne disputerer torsdag den 23.mars 2006 for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Clinicopathological and experimental studies on human bladder cancer”.

På verdensbasis er kreft i urinblæren den 9. hyppigste kreftformen uavhengig av kjønn. Tre ganger så mange menn som kvinner blir rammet. På femti år er forekomsten av blærekreft nesten fordoblet i Vest-Europa og USA. Etiologisk dominerer kreftfremkallende miljøgifter, hvorav tobakksrøyk er klart viktigste faktor.

Livstruende kreftsykdom utvikles sjelden fra en overflatisk blæretumor. Svulstene er farligere desto dypere inn i blæreveggen de vokser. Hvis de infiltrerer submucosa (stadium T1), vil 25-30% vokse enda dypere i løpet av sykdomsforløpet, og om blæreveggens muskellag angripes blir utsiktene dramatisk forverret. T1 svulster utgjør derfor en overgangsform som må følges nøye.

I dag baseres kontroll - og behandlingsvalg ved blærekreft på faktorer som tumorstørrelse, dybdevekst og histologisk WHO grad. Molekylærgenetiske og cytologiske metoder har nå gjort det mulig å identifisere nye og potensielt bedre prognostiske indikatorer.

I to tidlige studier påviste vi ved hjelp av immunhistokjemi og flowcytometri p53-overekspresjon i 68 og 70% av våre T1 blæresvulster. Overekspresjon av p53 var ikke signifikant korrelert til tumorprogresjon, og p53-positivitet så derfor ikke ut til å prediktere prognosen for T1-svulster.

I arbeidene III-V beskriver vi etableringen av en in vitro modell for eksperimentelle studier av TCC invasjon. Tredimensjonale spheroider ble dyrket fra biopsier av normal human urinblære og fra en invasiv TCC-cellelinje. Etter konfrontasjon i kokultur invaderte kreftcellene kun blærefragmenter med ødelagt overflateepitel. Bevart epitel hindret invasjon. Visualisering av tumorcellene ved hjelp av lacZ-transfeksjon og blåfarging muliggjorde kvantitering av invasjonen, samt deteksjon av metastaser etter inoculasjon i rotter. Da in vitro modellens oppbygning avspeiler mikromiljøet i normal urinblære, kan resultatene av studien anses som representative for forholdene in vivo.

Vår in vitro modell åpner for studier av faktorer som påvirker tumorvekst og invasjon, og i den siste studien er cellegiften Taxol vist å hemme tilveksten av tumorspheroidene, samt migrasjon og invasjon av TCC cellene.

Personalia:
Vendil Vatne er født i 1956 og tok eksamen artium ved Eidsvoll gymnas i 1975. Hun er cand.med. fra Universitetet i Bergen 1981, spesialist i generell kirurgi og urologi, og i dag overlege ved kirurgisk avdeling/urologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.03.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Intravesikal instillasjonsbehandling av overfladisk blærekreft – virkningsmekanismer og kliniske resultater med BCG-behandling versus cytostatika”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.03.2006, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Vendil Vatne, tlf. 55 97 50 00, epost: vendil.vatne@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side