Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Møte med livet etter selvmordsforsøk

Kari Vevatne   

Cand. polit Kari Vevatne disputerer 2. februar 2006 for dr. polit - graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Selvmordsforsøket – søken mot livet"

Avhandlingen belyser hvordan det oppleves å leve videre etter et selvmordsforsøk. I Norge forsøker hvert år mer enn 5000 personer å ta sitt eget liv. Avhandlingen presenterer intervjuer med personer som har gjort et selvmordsforsøk, 21 personer følges gjennom de første ukene etter selvmordsforsøket. Hensikten med avhandlingen er å vinne ny kunnskap om tiden etter selvmordsforsøket. Denne kunnskapen vil brukes i utvikling av kvalitetsforbedrende tiltak for mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv slik at gode og langvarige oppfølgingstiltak kan gjennomføres for den enkelte. Avhandlingen drøfter også holdninger til - og reaksjoner på selvmordsforsøket i kulturhistorisk sammenheng og i lys av vår kulturelle samtid, hvor spesielt relasjoner tillegges betydning.

Gjennom intervjuene framkommer beskrivelser av grunnleggende tristhet, opplevelser av skam og av indre smerte. Det oppleves vanskelig å ta aktiv del av livet, deltagerne beskriver seg som tilskuere til livet. For mange var selvmordsforsøket utløst av ønske om et annet liv og ikke om å avslutte livet. Livet endret seg derimot ikke etter selvmordsforsøket, livet fortoner seg på samme måte etter forsøket, som før forsøket. Deltagerne beskriver en lengsel etter nærhet til andre basert på gjensidige og likeverdige relasjoner.

Prosjektet er støttet økonomisk av Norske Kvinners Sanitetsforening

Personalia:
Kari Vevatne er født i Oslo i 1952 og oppvokst i Asker kommune. Hun er psykiatrisk sykepleier og tok sin cand. polit. eksamen i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen i 1995. Hun arbeider nå som universitetslektor og prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.02.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Individuelle strategier og befolkningsstrategier til forebyggelse av selvmordsforsøket - hva er dokumentert effektivt?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2006, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kari Vevatne, tlf. 51 83 42 66, epost: kari.vevatne@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side