Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjønnsmodning hos laks

Erik Vikingstad   
Cand. scient Erik Vikingstad disputerer 19. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Aspects of sexual maturation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”

En viktig forutsetning for å kunne holde en art i oppdrett er at en forstår og kan kontrollere samspillet mellom miljøfaktorer og biologiske prosesser i dyret, som f. eks. kjønnsmodning. Tidlig kjønnsmodning er et stort problem i matfiskproduksjon av laks, da dette fører til reduksjon i vekst, dårlig fôrutnyttelse, og redusert filetkvalitet, og dette gir økonomisk tap for oppdretteren. Ved stamfiskanlegg derimot, er forutsigbar og kontrollerbar kjønnsmodning en nødvendighet. Økt kunnskap om kjønnsmodningsprosessen og hvordan den kan kontrolleres er derfor viktig for utvikling av havbruksnæringen. Avhandlingen undersøker ulike sider ved regulering av alder ved første kjønnsmodning (pubertet) og modningstidspunktet i den normale gytesesongen hos laks, og i hvilken grad disse mekanismene blir styrt av miljømessige, genetiske og endokrine faktorer. Arbeidet viser at alder ved første kjønnsmodning i stor grad er påvirket av komplekse samspill mellom individets vekst, miljøforhold og genetikk. Dessuten tyder arbeidet på at denne beslutningsprosessen skjer flere måneder før gytesesongen begynner. Resultatene vil være av betydning for videre avlsarbeid og i utviklingen av nye produksjonsmetoder.

En studie av temperaturens betydning for stamfisk viste at en økning i vanntemperatur til ca. 14ºC stopper sluttmodningsprosessen i både hann- og hunnfisk, mens eksponering for nedkjølt vann framskynder prosessen i begge kjønn. I tillegg viste arbeidet at de negative effektene av høy temperatur kan overstyres ved behandling av fisken med en hormon agonist (GnRHa), noe som tyder på at hemmingen ligger på hjerne-hypofyse nivå. Resultatene tyder på at forsøk med å framskynde gytetidspunkt i stamfisk av laks ved bruk av lysstyring må tilrettelegges slik at en unngår perioder med høy vanntemperatur, eller må kombineres med styring av temperatur.

Personalia:
Erik Vikingstad er født i 1968 og oppvokst i Seattle, USA. Han tok sin cand. scient eksamen i akvakultur og havbruk ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø i 1997. Hans doktorgradsarbeid er utført ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2006, kl. 13:15, Aud. 101, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Erik Vikingstad, tlf. 450 12 386, epost: erik.vikingstad@imr.no eller
erik.vikingstad@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side