Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellbaserte studier av populasjonsdynamikken hos marine pattedyr

Nicholas Wolf   

Msc Nicholas Wolf disputerer torsdag 7. desember for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Finding behavioral mechanisms and ecological patterns in sparse and noisy data"

Den dramatiske populasjonsnedgangen hos Steller-sjøløven (Eumetopias jubatus) i vest Alaska de siste tretti årene har gitt inspirasjon til mange studier av dette fenomenet. Studiene har gitt verdifull innsikt, men har i stor grad vært fokusert mot enkeltfaktorer og ikke sett på muligheten for at flere faktorer kan ha bidratt til populasjonsnedgangen til forskjellige tid og sted. Denne avhandlingen presenterer en ny metode for å teste ut multiple hypoteser samtidig, og anvender så denne metoden til å vurdere ulike forklaringshypoteser for populasjonsnedgangen hos Steller-sjøløver.

Avhandlingen består av fire arbeider der matematiske modeller anvendes for å belyse ulike populasjonsdynamiske prosesser. Det første arbeidet beskriver en modell der spekkhuggere sekvensielt beiter ned populasjoner av sel, Steller-sjøløver og sjøotere, i henhold til teorier for optimalt byttevalg. Det andre arbeidet beskriver et evolusjonært spill mellom predatorer og byttedyr, eksemplifisert ved spekkhuggere og Steller-sjøløver. Modellen gir en litt uventede prediksjon om at predatorer bevisst forstyrrer byttedyrene (stresser dem gjennom falske angrep) for å gjøre dem lettere å fange ved en senere anledning. Det tredje arbeidet beskriver en sannsynlighetsbasert tilnærming for å estimere parametrene i en beta-binomal fordeling basert på gjentatte observasjoner. Metoden testes på observasjonsdata for Steller-sjøløvene. Det siste arbeidet introduserer en metode for simultan multippel hypotesetesting og anvender så denne til å teste ti ulike forklaringshypoteser for Steller-sjøløvesystemet. Analysene støtter fire forklaringshypoteser: Byttedyrmengde påvirker rekruttering; Byttedyrsammensetning påvirker fekunditet; Byttedyrsammensetning påvirker rekruttering; Tettheten av sel (et inverst mål for predasjonsrisiko) påvirker overlevelsen til sjøløver.

Personalia:
Nicholas Wolf er født 1973 i Seattle, Washington. Han har tidligere studert ved University of Washington (Seattle) der han tok sin Bachelorgrad og Simon Fraser University (Burnaby, Canada) der han tok sin mastergrad. Nicholas Wolf har utført doktorgradsarbeidet ved University of California, Santa Cruz.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2006, kl. 10:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Førsteamanuensis Rune Rosland, tlf. 55 58 42 14, epost: Rune.Rosland@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side