Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Foreldrerollen i behandling av barn og unge

Pravin Israel   
Cand.psychol Pravin Israel disputerer 19. april 2006 for Dr. psychol. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Parent involvement in mental health care of children and adolescents: empirical studies from clinical care setting.”

Det er en bred enighet blant fagfolk om foreldres betydning for barns mentale helse. Imidlertid finnes det lite forskning om foreldrenes rolle i behandlingskontekst særlig om barn og unge henvist til spesialist helsetjeneste for psykisk helse. Avhandlingen undersøker i hvor stor grad foreldrene er integrert i poliklinisk behandling i det norske psykisk helsevernet for barn og unge. Arbeidet består av tre empiriske undersøkelser hvor to av undersøkelsene ble foretatt i regi av Barne- og ungdomspsykiatri, Stavanger Universitetssjukehus (BUPA, SUS) og en undersøkelse var basert på et nasjonalt utvalg av barn og unge som ble behandlet i Barne og ungdomspsykiatri i 2002.

Resultater viser at foreldrene er mer involvert i utredning og behandling av mindre barn (0-12 år) sammenlignet med eldre barn og ungdom. Videre er foreldrene mer involvert i behandling av gutter enn jenter og mer involvert i behandling av barn med eksternaliserende problemer (for eksempel, hyperkinetisk forstyrrelse) enn barn med internaliserende problemer (for eksempel, depresjon). Et viktig funn er at sammenlignet med familier som ikke har opplevd samlivsbrud har familier som opplever samlivsbrudd mindre kontakt med behandlingsapparatet. Videre, er det en klar sammenheng mellom foreldre-ungdom uenighet og foreldre involvering - særlig uenighet vedrørende ungdommens interpersonlige problemer.

Avhandlingen gir empiriske kunnskaper om foreldre involvering i klinisk arbeid med barn og unge i psykisk helsevern. Resultatene har implikasjoner for organisering av det kliniske tilbudet f.eks regulering av behandlingsrutiner slik at klinikken blir mer tilgjengelig for barn som har opplevd sammenbrudd i familie. I tillegg har funnene vedrørende uenighet mellom foreldre-ungdom også viktige implikasjoner gitt sammenheng mellom uenighet og mindre foreldre involvering, noe som igjen viser seg å påvirke for tidlig frafall fra behandling.

Prosjektet var finansiert av doktorgradsstipend fra Helseregion Vest.

Personalia:
Pravin Israel var født i Hyderabad, India i 1966. Han har Bachelor grad i psykologi fra India og Mastergrad i psykologisk rådgivning (counseling) fra USA (1991). Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo våren 1998. Han har jobbet som psykolog ved Familievernkontoret i Stavanger og deretter ved Ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Stavanger Universitetssjukehuset og er nå ansatt ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Bergen og Stavanger universitetssjukehus, BUPA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.04.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Parent and child factors related to treatment outcome of children's psychosocial problems”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.04.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Israel Pravin, tlf. 480 29 628, epost: pravin@broadpark.no; pravin@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side