Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tverrprofesjonell undervisning i helsefagutdanninger

Synnøve Hofseth Almås   
Synnøve Hofseth Almås disputerer 18. desember 2007 for dr.polit.- graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Interprofessional education: an analysis of the introduction of a common core in curricula for selected health professions”

Tverrprofesjonelt samarbeid er nødvendig for å løse de sammensatte problemene i helse- og sosialsektoren. For å bedre viljen og evnen til samarbeid på tvers av faggrenser, er det innført en felles innholdsdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanningene i Norge. Felles innholdsdelen er implementert forskjellig ved de ulike profesjonsutdanninger, enten som tverrprofesjonell undervisning eller som profesjonsspesifikk undervisning.

Avhandlingen belyser ulike dimensjoner ved tverrprofesjonell undervisning. Hensikten med studien var å evaluere i hvilke grad det utdanningspolitiske tiltaket har innfridd målsetningen. I tillegg var intensjonen å kartlegge hvordan ulike modeller av tverrprofesjonell undervisning kan tenkes å påvirke studentenes tverrprofesjonelle samarbeidskompetanse.

I den første delen av undersøkelsen deltok 1013 helsefagstudenter ved høgskolene i Ålesund og Oslo i spørreundersøkelsen ”StudData”, en nasjonal database. Resultatet viste at studenter som hadde deltatt i tverrprofesjonell undervisning så viktigheten av denne type pedagogisk aktivitet og av det å samarbeid tverrprofesjonelt, sammenlignet med studenter som hadde profesjonsspesifikk undervisning. Studenter med lengre varighet av felles undervisning verdsatte tverrprofesjonelt arbeid høyere enn studenter med kortere varighet av undervisning på tvers av faggrenser.

Undersøkelsen viste at ergoterapeut- og sykepleiestudenter var mer positiv til tverrprofesjonell undervising og samarbeid sammenlignet med radiograf-, fysioterapeut- og bioingeniørstudenter. Sykepleiestudenter ved fire ulike utdanningsinstitusjoner, med samme rammeplan, hadde forskjelllige oppfatninger av tverrprofesjonalitet.

I den andre delen av avhandlingen var 144 ergo- og fysioterapeutstudenter ved Høgskolen i Bergen og det Karolinska Institutet i Stockholm respondenter i en spørreundersøkelse. Denne studien angikk oppfatning av egen og andre helseprofesjoners kompetanse. Ergo- og fysioterapeutstudenter ved det Karolinska Institutet hadde et mer idealisert syn på helseprofesjoners kompetanse, mens tilsvarende studenter ved Høgskolen i Bergen uttrykte et mer snevert eller mulig et realistisk syn på hva som karakteriserer ergo- og fysioterapeutfaget.

Studien indikerer at en av forutsetningene for at studenter utvikler vilje og evne til å arbeide på tvers av faggrenser, er at de får mulighet til å samarbeide med studenter fra andre helseprofesjoner.

Personalia:
Synnøve Hofseth Almås er født og oppvokst i Ålesund. Hun ble utdannet fysiokjemiker i 1972. Hun er cand.polit. fra Universitet i Bergen i 1996. Hun har arbeidet ved Bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Ålesund, siden 1989.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Om styrker og svakheter i arbeidet med Bourdieus reproduksjonsteori - og tilsvarende begreper i empiriske studier av profesjonspraksiser"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Liesv. 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2007, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Liesv. 91

Kontaktpersoner:
Synnøve Hofseth Almås, tlf 70 16 14 63, epost: sa@hials.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side