Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Eldgamle trær forsvinner fra ørkenens kulturlandskap

Gidske L. Andersen  
Gidske L. Andersen disputerer 9. mars for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Long-term dynamics of wadi trees in a hyper-arid cultural landscape”

Den østlige ørken i Egypt er blant verdens tørreste, men likevel vokser det trær i de tørre elvedalene (wadi), hovedsaklig Acacia tortilis. Fordi disse trærne er veltilpasset de ekstreme forholdene og holder seg grønne selv under lange tørre perioder er de en hovedressurs for den lokale befolkningen. Mellom 1965 og 2003 har imidlertid 41% av de store trærne forsvunnet, og svært få nye har kommet til. Evnen små trær har til å skyte nye skudd når tidligere skudd er ødelagt av beite eller tørke er imidlertid en essensiell overlevelsesstrategi. Mens hydrologiske forhold på lokalitetene ikke forklarer observerte mønstre i rekruttering, forklarer de noe av variasjonen i dødelighet. Likevel synes trekullproduksjon å være hovedårsaken til den høye tredødeligheten i området.

Samtidig er det funnet at undersøkte trær vokser ekstremt sakte (radiær vekst 0.2-2.4 mm/år) og kan være fra 200 opptil 600 år gamle. Den høye alderen og mangel på regenerering indikerer at avskogningen som finner sted vil prege landskapet svært langt inn i fremtiden, selv om avskogingen stoppet nå. Hvis ørkenens kulturlandskap skal bevares må derfor denne trenden snues. Forvaltningsplaner må ta hensyn til de tradisjonelle, bærekraftige skjøtselsystemene som de lokale nomadene har utviklet - over svært lang tid og i samsvar med lokale klimaforhold og tilgjengelige ressurser.

Prosjektet må sees i sammenheng med fokuset på forørkning de siste 30 årene, og med mangelen på kunnskap om langtidsdynamikk av nøkkelarter og om vegetasjonsendringer i ørkenens kjerneområder. Mangel på historiske data med tilstrekkelig oppløsning har forhindret langsiktige og detaljerte endringsstudier. Frigivelse av bilder fra den første amerikanske rekogniseringssatellitten CORONA (1960-1972) ga oss imidlertid høyoppløselige data der enkelttrær kan identifiseres. Satellittbilder fra 1965 er sammenlignet med feltdata fra 2003 for å påvise endringer i trepopulasjonen på utvalgte lokaliteter. En metode er også utviklet for å fastslå hvorvidt dødelighetsestimat fra manuell bildetolkning, gjort uten historiske referansedata, er pålitelige for bruk i forvaltningsøyemed.

I områder med liten klimatisk sesongvariasjon mangler trær årringer. Aldersbestemmelse og beregning av vekst hos A. tortilis ble derfor basert på radiokarbonet i veden, og spesielt på de svært høye nivåene som ble skapt av atombombeprøvesprengningene frem til 1964.

Personalia:
Gidske L. Andersen (f. 1973) er cand.scient. i botanikk, uteksaminert i 1999 fra Universitetet i Bergen. Hun jobbet en periode som forsker ved Nansen-senter for Miljø og Fjernmåling før hun i 2002 startet sitt doktorgradsarbeid ved Botanisk institutt, nåværende Institutt for Biologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.03.2007, kl. 10:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Gidske L. Andersen, tlf. 55 58 33 43, epost: Gidske.Andersen@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side