Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Innvirkning av bergartsprekker på oljeutvinning

Eirik Aspenes   
Eirik Aspenes disputerer fredag 2.februar for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Wettability effects on oil recovery mechanisms in fractured chalk”.

I de fleste oljereservoarene i den sørlige delen av norsk kontinentalsokkel er reservoarbergarten kalk, som for eksempel i Ekofisk feltet. Det som er spesielt ved kalk er at den til tross for å ha stor lagringskapasitet for olje ofte har dårlige strømningsegenskaper og er svært oppsprukket. For å øke oljeutvinningen fra slike felt benyttes ofte injeksjon av vann. Reservoarbergartens vætingsegenskaper er spesielt viktig for oljeutvinning i slike oljereservoarer da denne bestemmer bergartens evne til å spontant suge til seg vann fra sprekkene og avgi olje. Denne parameteren er derfor viktig når oljefeltets utvinningsstrategi skal bestemmes. En utfordring er at vætningsegenskapene til reservoarbergartsprøver kan endres når prøven blir brakt opp fra reservoaret. Det er viktig at målinger utført på prøven i laboratoriet reflekterer den opprinnelige tilstanden i reservoaret, alternativt kan det etableres vætningsforhold for prøven i laboratoriet som gjenspeiler reservoartilstanden.

Resultatene viser at oljeindustriens etablerte metoder for gjenskaping av reservoarbergartens vætingsegenskaper i laboratoriet ikke nødvendigvis gir egenskaper som er uniformt fordelt gjennom hele bergartsprøven. Det presenteres en forbedret metode som er raskere; samtidig som den gir en jevnere fordeling av fuktegenskapene. Det introduseres også en metode som gjør det mulig å måle egenskapene i tre dimensjoner i bergartsprøven. Videre vises det at på tross av mindre gunstige vætingsegenskaper for spontan vannoppsuging kan oljeutvinningen likevel bli høy. Istedenfor spontant opptak av injisert vann kan det dannes en hydraulisk kontinuerlig vannfase over sprekkene som kan gi økt oljeutvinning ved at vannet presses inn i reservoarbergarten av viskøse krefter fremfor å følge sprekkene.

Arbeidet er et ledd i prosjektet ”Oljeutvinning fra oppsprukne kalk reservoarer” ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Veileder har vært Prof. Arne Graue.

Personalia:
Eirik Aspenes er født i 1976, og oppvokst på Askøy utenfor Bergen. Han avla sin cand. scient eksamen ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen i 2000. Dr. scient studiet ble påbegynt våren 2001 og arbeidet er utført ved ConocoPhillips’ forskningssenter i Oklahoma, USA og ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2007, kl. 13:15, Auditorium 2, Allègaten 41 (Realfagsbygget)

Kontaktpersoner:
Eirik Aspenes, tlf. 99 57 39 67, epost: eiasp@statoil.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side