Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Akustiske egenskaper hos hestemakrell og andre arter i Benguelastrømmen

Bjørn Erik Axelsen   
Bjørn Erik Axelsen disputerer 18. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Acoustic identification and abundance estimation of horse mackerel, jellyfish and mesozooplankton in the Benguela Ecosystem”

Akustikk er et av de viktigste verktøyene fiskere og forskere har til å lokalisere fiskestimer, beregne hvor dypt de står og anslå fiskemengden. Dagens instrumenter er svært presise, og leverandørene legger store ressurser i å utvikle sonarer og ekkolodd for at fiskeflåten skal ha et mest mulig effektivt og målrettet fiske.

I forskningen brukes akustikk til systematisk kartlegging av utbredelsen av viktige fiskeressurser. Disse danner ofte hovedgrunnlaget for kvotefastsettelser og andre reguleringstiltak. En viktig forutsetning er imidlertid at en vet hvilken art en måler. Erfarne akustikk operatører ser dette ofte utfra stimenes form, dyp osv, men denne type informasjon er ikke nok. Ulike fiskeslag kan se like ut, og stimmønsteret endres ofte fra sted til sted, med sesong osv.

Instrumentene registrerer alle ekko fra sjøen og en del av ekkoene kommer fra andre grupper som dyreplankton og maneter, og disse kan i mange situasjoner gi like sterke utslag som fisk. Det er derfor alltid behov for å ta prøver av fisken f.eks ved bruk av trål, og faren for feiltolking kan også reduseres betydelig ved å lære mer om de ulike arters akustisk egenskaper.

I avhandlingen studeres de akustiske egenskapene til hestamkrell samt viktige dyreplankton og manet arter i den næringsrike Benguela strømmen utenfor Namibia. Benguela strømmen har historisk vært et av de mest produktive marine økosystemer i verden, men er i dag preget av sterkt avtagende fiskemengder, mens andre grupper som dyreplankton og maneter har økt. Det er i dag frykt for at høyt fiskepress og klimaendringer kan ha redusert fiskebestandene over tid, og at andre arter som manet og gobider har tatt over den økologiske nisjen til hestemkrell, sardin og andre tradisjonelt viktige fiskearter.

Avhandlingen beskriver sentrale akustiske egenskaper til hestemakrell og viktige manet- og dyreplankton arter, og presenterer foreløpige mengdeberegninger av manet, som er anslått til å være flere ganger biomassen av fisk i Benguelasystemet.

Personalia:
Bjørn Erik Axelsen er født i Bergen i 1971 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet Cand.Scient. i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen i 1997, og har vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttet siden 1998.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2007, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144 Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Bjørn Erik Axelsen, tlf. 906 20 278, epost: bjorna@imr.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side