Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny viten om virusrelatert kreft

Bjørn I. Bertelsen   

Bjørn I. Bertelsen disputerer 18. januar 2007 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Uterine cervical neoplasia. Aspects of biology and pathology.”

Livmorhalskreft er på verdensbasis den nest hyppigste kreftformen hos kvinner. I Norge dør om lag 100 kvinner av sykdommen hvert år. I Norge og mange andre land er det startet nasjonale screeningprogrammer hvor celleprøver fra livmorhalsen anvendes til å oppdage begynnende livmorhalskreft. Det er kjent at infeksjon med visse typer av humant papillomvirus (HPV) er en nødvendig årsaksfaktor for utvikling av livmorhalskreft. En vaksine mot viruset tas nå i bruk. Forståelsen av sykdommens årsaker har økt dramatisk de siste årene. Ettersom de fleste kvinner som rammes av virusinfeksjonen likevel ikke utvikler kreftsykdommen, har det blitt antatt at én eller flere tilleggsfaktorer er nødvendige for kreftutviklingen.

I doktorgradsarbeidet undersøkte Bertelsen PI3K-AKT cellesignalveien i livmorhalskreftceller, og påviste at AKT var aktivert. Ved hjelp av immunologiske og molekylærbiologiske metoder ble det funnet at det forelå amplifikasjon av genet som koder for PI3-kinase, mens mutasjon i PTEN-genet ikke kunne påvises. Disse molekylære celleforandringene kan være tilleggsfaktor til virusinfeksjonen ved utvikling av livmorhalskreft. Livmorhalskreftprøver fra perioden 1930 – 2000 lagret i vevsbanken ved Avdeling for Patologi, Gades Institutt, Haukeland Universitetssykehus ble undersøkt med tanke på fordelingen av HPV-typer. Det ble funnet en overhyppighet av HPV type 16 i de eldste prøvene, mens nyere prøver viste et bredere spekter av HPV-typer.

I en annen del av arbeidet ble det gjort en analyse av tidligere cytologiske funn hos pasienter med påvist forstadium til livmorhalskreft. Forekomsten av tidligere diagnoser viste seg å være konstant uavhengig av nåværende sykdomsgrad. Ved hjelp av polymerasekjedereaksjon kunne HPV påvises også i kasus hvor konvensjonelle metoder ikke ga holdepunkt for infeksjon. Effekten av laserkirurgisk behandling av forstadier til livmorhalskreft ble også gransket. Resultatene var gode forutsatt at det syke vevet ble fjernet i sin helhet. Prosjektets ulike delarbeider har blitt publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Personalia:
Bjørn I. Bertelsen (f. 1960) er cand. med. (1985) fra Universitetet i Bergen, spesialist i patologi og seksjonsoverlege ved Avdeling for Patologi, Gades Institutt, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Gades Institutt, Seksjon for Patologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.01.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”What place could HPV testing have in future clinical practice?”
Sted: Store auditorium, Sentralblokken etasje 3, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.01.2007, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken etasje 3, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Bjørn I. Bertelsen, tlf. 55977060, epost: mgpbb@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side