Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forandringer i hjernen ved Parkinsons sykdom

Mona K. Beyer   
Mona K. Beyer disputerer fredag 9. november 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Brain MRI changes in Parkinson’s disease – a cross sectional study”

Parkinsons sykdom karakteriseres av motoriske symptomer (parkinsonisme) slik som skjelvinger, langsomme bevegelser, muskelstivhet og holdningsendringer. Årsaken til Parkinsons sykdom er ukjent. Sykdommen utvikler seg over mange år og i sykdomsforløpet vil mange utvikle kognitiv svikt/hukommelsesproblemer og også demens. Vi kjenner ikke til årsakene til disse mentale endringene, og det er også lite kunnskap om hvordan hjerneforandringene ved Parkinsons sykdom skiller seg fra andre typer demens. Dette var utgangspunktet for at vi ville gjøre en studie med magnettomografi (MR) bilder ved Parkinsons sykdom med pasienter i ulike stadier av sykdommen.

Avhandlingen er basert på MR bilder av pasienter med Parkinsons sykdom og friske eldre, samt pasienter med to andre typer demens; Alzheimers sykdom og demens med Lewy legemer, en sykdom som har elementer av både Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Alle MR undersøkelsene er gjort ved radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Avhandlingen viser at forandringer sett i hjernens hvite substans, som man setter i sammenheng med forandringer i blodgjennomstrømningen i hjernen, ikke er økt hos pasienter med Parkinsons sykdom. Vi fant imidlertid at pasienter med demens ved Parkinsons sykdom har mer av denne type forandringer enn de uten demens. Vi fant videre at pasienter med Parkinsons sykdom og demens hadde større grad av hjerneatrofi (”hjernesvinn”) både i hjernebarken og mer sentralt i hjernen, enn pasienter uten demens og friske kontrollpersoner. For første gang har vi vist at Parkinsonpasienter med milde hukommelsesproblemer har forandringer i grå substans som skiller dem fra pasienter uten kognitiv svekkelse. Dette indikerer at allerede de tidlige stadiene av mental svekkelse kan knyttes til konkrete forandringer i hjernen.

Avhandlingen viser også at endringene som skjer i hjernens grå substans er forskjellig mellom de ulike demenstypene. Vi fant blant annet forskjeller mellom demens med Lewylegemer og Parkinsons sykdom. Dette er ikke vist tidligere. Avhandlingen har brakt ny kunnskap om hjerneforandringer ved Parkinsons sykdom og andre typer demens, som vil kunne få betydning for diagnostikk av personer med hjernesykdommer. Funnene fra undersøkelsene er møtt med stor interesse også internasjonalt, og arbeidene er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter.

Personalia:
Mona K Beyer er født i Drammen og oppvokst i Øvre Eiker, Buskerud. Hun studerte medisin ved Universitet i Bergen, hvor hun ble cand. med. i 1995. Hun har vært ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus fra 1998, på radiologisk avdeling siden 1999. Siden 2004 har hun vært stipendiat med midler fra Helse Vest. Hun arbeider nå som seksjonsoverlege med ansvar for MR og nevroradiologi ved Stavanger Universitetssjukehus og er tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2007, kl. 10:30, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Mona Beyer, epost: bemk@sus.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side