Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Spedbarns mestring av stress: en longitudinell studie av mor- spedbarn samspill

Hanne Cecilie Braarud   

Hanne Cecilie Braarud disputerer den 1. februar 2007 for dr. psychol. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Infant Regulation of Distress: A longitudinal study of transactions between mothers and infants”

Avhandlingen er en langtidsstudie av 50 mødre og spedbarn som deltar i fem eksperimenter og observasjoner, i en periode der barnet er 2 til 17 måneder gammelt. Avhandlingen bygger på 3 empiriske artikler og data fra to studier.

To av artiklene bygger på resultater fra et laboratorie-oppsett hvor man la in subtile eksperimentelle brudd i mor-spedbarn samspillet. 2 måneder gamle spedbarn viste seg å regulere sin atferd til ulike kvaliteter ved samspillet. Sensitiviteten til kvalitative forskjeller i samspillet var også avhengig av barnets tilstand. Mødrene viste lignende regulering, og kommuniserte annerledes med spedbarnet under brudd enn i samspill. Dette illustrerer at mor og spedbarn er aktive bidragsytere i tidlig samspill, og at begge partene er avhengig av kontingente responser fra den andre for å holde en dialog i gang.

En tredje artikkel belyste forholdet mellom spedbarns stressreaksjoner og mødres trøst under vaksinasjon da barnet var 3 måneder, samt barnas grad av oppmerksomhetskontroll ved 2 måneders alder. Mors trøsteatferd var assosiert med mer, og ikke mindre gråt hos barnet. Avhengig av mødrenes trøstestil, var det også ulikheter i spedbarnas fysiologiske stressrespons og oppmerksomhetskontroll. Data fra observasjoner av barna ved 15 og 17 måneder ble inkludert i avhandlingen for å undersøke om tidlige samspillsfaktorer ved mor eller oppmerksomhetsregulering hos barna påvirker barnets stressresponser over en lenger tidsperiode. Det ble ikke funnet grunnlag for å hevde at mødres atferd eller spedbarnets reguleringsevne påvirket barnets stressresponser i et lenger perspektiv.

Hovedkonklusjoner i avhandlingen er at spedbarnet har sosiale ferdigheter som har betydning for regulering av atferd i mellommenneskelig situasjoner, og at tidlig mor-spedbarn samspill er transaksjonelle prosesser. Relasjonelle erfaringer antas å påvirke mor og barn i ubehagelige situasjoner over korte tidsintervall.

Personalia:
Hanne Cecilie Braarud (f. 1971) er oppvokst i Vestby, Akershus. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i juni 2000. Braarud begynte som forskningsassistent ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Vest (RBUP Vest) i 2000 og gikk over i stipendiatstilling ved senteret samme året. Nå jobber hun som forsker ved RBUP Vest, der deler av stillingen inngår i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Hun har også en bistilling som prosjektarbeider i Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen HF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.01.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Når partneren oppleves ikke helt å være med under mor-spedbarn interaksjon. Hva lar seg måle og hva kan video- eller lydbåndopptak fortelle?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Hanne Cecilie Braarud, tlf. 55 58 86 70, epost: hanne.braarud@rbup.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side