Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livet i oljereservoarer

Håkon Dahle   
Håkon Dahle disputerer 13. april for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Microbiological analyses of produced water from a high temperature oil formation in the North Sea"

I løpet av de siste par tiår har kunnskapen om hvilke livsformer som befinner seg oljereservoarer endret seg radikalt. Fra å være ansett som sterile, er nå den gjeldende oppfatning at disse miljøene rommer komplekse samfunn av mikroorganismer. Den nøyaktige sammensetningen av disse samfunnene og hvordan organismene lever i reservoarene er lite kjent. Det er for eksempel høyst uklart i hvilken grad mikroorganismene bruker olje som primær energikilde. En alternativ energikilde kan være gasser som siver opp til reservoarene fra jordens indre. Dette åpner for muligheten for at livet i oljereservoarer er fullstendig uavhengig av energi fra sola.

I dr. grads arbeidet ble prøver fra et oljefelt i Nordsjøen (Troll-feltet) analysert. Prøvene stammer fra reservoarer som ligger omtrent 1800 meter under havbunnene og der temperaturen er 70C. Ved hjelp av dyrkningseksperimenter har flere hittil ukjente typer av såkalte termofile (varmeelskende) mikrooorganismer blitt oppdaget. Dette inkluderer oppdagelsen av en ny slekt som er blitt grundig karakterisert. I en dyrkningsuavhengig analyse av prøvene ble DNA ekstrahert direkte fra prøvematerialet. Med dette som utgangspunkt ble det kartlagt hvilke hovedtyper av organismer som var tilstedet. Resultatene viser at Troll formasjonene er bebodd av en rekke typer av mikroorganismer som ikke er funnet noe annet sted på jorda. De fleste av de detekterte organismetypene er nærmest beslektet med fermenterende organismer, metanproduserende organismer eller sulfidproduserende organismer. Fermentering, metanproduksjon og sulfidproduksjon ser derfor ut til å være viktige mikrobielle prosesser i Troll-feltet. En viktig del av arbeidet har også vært å analysere i hvor stor grad prøvematerialet er forurenset av bakterier som ikke stammer fra reservoarene. Analysene indikerer at det er stor grad av forurensning ikke bare i prøvene som ble analysert i dette arbeidet, men også prøver som er blitt analysert i andre studier fra oljereservoarer i andre deler av verden. Dette er det viktig å ta med i betraktning når resultater fra mikrobiologiske analyser av oljereservoarer skal tolkes.

Personalia:
Håkon Dahle er født i Bodø i 1974, og vokste opp i Trondheim og i Lærdal (i Sogn). Han avla sin cand. scient eksamen ved institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen i 2001. Dr. scient studiet ble påbegynt våren 2002, og arbeidet er uført ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.04.2007, kl. 10:15, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Håkon Dahle, tlf. 91 11 22 46, epost: hakon.dahle@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side