Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Om å vokse opp på barnehjem og på sykehus

Thorleif Eikeland   
Thorleif Eikeland disputerer tirsdag 4. desember 2007 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Om å vokse opp på barnehjem og på sykehus. En undersøkelse av barnehjemsbarns opplevelser på barnehjem sammenholdt med sanatoriebarns beskrivelse av langvarige sykehusopphold – og et forsøk på forklaring.”

I den foreliggende undersøkelse har 37 tidligere barnehjemsbarn fortalt om sin hverdag på barnehjemmet i perioden fra ca. 1940 til 1980. Disse uttalelsene har vært sammenholdt med tilsvarende som er avgitt av 11 sanatoriebarn som har tilbrakt inntil hele sin barndom som pasient på sykehus for barn med tuberkulose. ”Tuberkulosebarna” er valgt ut som en kvasikontrollgruppe – en representant for de andre gruppene barn som, i likhet med barnehjemsbarn, tilbrakte store deler av sin barndom utenfor egen familie.

Målet for undersøkelsen var å finne ut hvordan barnehjemsbarna hadde opplevd sin tid på barnehjem. Men i tillegg ville det være av interesse å finne ut av om disse to gruppene rapporterte samme type hendelser, med andre ord om livet på sanatorium, ved sammenligning, lot seg beskrive på samme måte som livet på barnehjem.

En finner at det å vokse opp på barnehjem og det å vokse opp på sykehus har flere fellestrekk ved seg enn der er forskjeller. Fellestrekkene består i dels at livstema viser seg langt på vei å bli like, samtidig som begge grupper har opplevd en gjennomgående repressiv voksenkontakt. Denne typen voksenkontakt blir problematisert, spesielt i forhold til det at de som satte den i scene og presset handlingsmønsteret ned over annet personell, var utvalgte kristne som hadde valgt en yrkeskarriere der din nestes beste skulle være målet. At det ble slik, søkes forklart ved henvisning til århundrer med repressiv barneoppdragelse som overstyrer et oppdragelsesregime i tråd med det en kunne kalle grunnleggende kristne normer om kjærlighet. I diskusjonen henvises til Alice Millers tanker om barneoppdragelse.

Det trekkes linjer videre til hvor vidt det er mulig, på basis av den oppdragelse vi har vært utsatt for, å kunne gå inn i en profesjonell relasjon til et medmenneske uten en forutgående bevisstgjøring på hvilke holdninger og behov som kan styre vår atferd på tvers av den til en hver tid eksisterende kunnskap og på tvers av våre etiske grunnregler.

Personalia:
Thorleif Eikeland er født 1943 i Bergen og tok magister grad i psykologi ved UIB i 1969. Han har arbeidet i PP-tjeneste, spesialskoler, sykehus og barnevern, og ble ansatt som førsteamanuensis i Høgskolen i Bergen ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid i 1993.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
03.12.2007, kl. 15:15. Selvvalgt emne: ”Barnehjem i ettertid. Noen betraktninger omkring institusjonen og rundt egen undersøkelse.”
03.12.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Drøft forskerens relasjon til sine informanter, med særlig vekt på nærhet og distanse"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Thorleif Eikeland, tlf: 55 58 78 38, epost: tei@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side