Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Særpregete leirkar og regional variasjon i folkevandringstiden

Asbjørn Engevik   
Asbjørn Engevik jr. disputerer 2. november 2007 for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Bucket-shaped pots – Style, Chronology and Regional Diversity in Norway in the Late Roman and Migration Periods”.

Spannformede leirkar utgjør en av de sentrale gjenstandsgruppene fra graver datert til folkevandringstid og er særpreget for Norge. Disse leirkarene ser ut som små spann eller blomsterpotter, har ofte en bærehank av jern og rommer gjennomsnittlig ca. 1,5 liter. Vanligvis er karene dekorert med mønster som viser stor variasjon. Leirkarene skiller seg ut fra andre typer leirkar, ikke bare ved formen, men ved at leireblandingen er spesiell. Leiren er enten blandet med store mengder finknust kleber eller fint revet asbest – noe som gjør at karene har tålt oppvarming svært godt. Avhandlingen baserer seg på alle gravfunn med denne typen leirkar innenfor dagens Norge, til sammen 986 funn.

Ved å fokusere på leirkarenes form og dekor har Engevik utviklet et nytt klassifikasjonssystem som både kan brukes på hele kar og fragmenter (potteskår). Dette nyutviklede klassifikasjonssystemet utgjør det metodiske grunnlaget for å følge opp hovedmålsettingen som på den ene siden har vært å forbedre kronologisystemene i sein romertid og i folkevandringstid (ca. 350-575 e.Kr.), på den andre siden å påvise produkter fra den enkelte pottemaker, finne mulige produksjonssentra og verksteder, samt belyse problemstillinger omkring regionale grupper og regional identitet i folkevandringstid.

Den kronologiske analysen viser at spannformede kar representerer et egnet virkemiddel for å kunne synkronisere materialet fra manns- og kvinnegraver, noe som har gjort det mulig å justere/revidere dateringen av enkelte våpengrupper og enkelte smykketyper. Videre er flere produksjonssentra for spannformet keramikk påvist og det er vist at spannformede leirkar representerer spesialistprodukter allerede i det 4. århundre (yngre romertid). I vurderingene av regioner og regionale grupper er det lagt vekt på hvordan leirkarene og særtrekk ved disse – fortrinnsvis om godset innholder asbest eller kleber og særpregede stilelementer – kan representere kulturelle symboler knyttet til bestemte grupper/regioner.

Personalia:
Asbjørn Engevik jr. er født i 1968 og oppvokst på Sortland i Vesterålen. Han avla sin cand. philol. eksamen ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen i 1995. Engevik har siden arbeidet som fagkonsulent ved Dokumentasjonsprosjektet og Museumsprosjektet (UiO) frem til 2001. I perioden 2001 til 2006 har han vært universitetsstipendiat ved Det historisk-filosofiske fakultet med professor Bergljot Solberg som hovedveileder. Siden august 2007 har Engevik arbeidet ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2007, kl. 09:30, Auditorium 2, Dragefjellet skole

Kontaktpersoner:
Asbjørn Engevik, tlf. 92023711 , epost: asbjorn.engevik@ahkr.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side