Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Immunterapi mot blodkreft

Elisabeth Ersvær   
Cand.scient. Elisabeth Ersvær disputerer fredag 23. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Immunological aspects of acute myelogenous leukemia”

Immunforsvaret består av en hær av forskjellige celler som overvåker kroppen for å finne virus og bakterier og utrydde disse. Immunforsvarets oppgave er også å oppdage og fjerne skadde celler, stressede celler og celler som er blitt kreftceller. Dersom kreft oppstår hos mennesket, kan immunforsvaret ha blitt lurt til å tro at kreftceller er normale fredelige celler. Immunterapi er derfor en strategi som går ut på å gjøre immunforsvaret klar over at kreftceller ikke er så fredelige som de gir uttrykk for og at disse må finnes og elimineres.

Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv kreftsykdom karakterisert ved opphopning av umodne kreftceller i beinmargen og blodet. I dag behandles denne leukemien med cellegift. Sjansen for sykdomsfri langtidsoverlevelse er på omtrent 40-50% etter cellegiftbehandling. Nye behandlingsalternativer er stadig under utprøving ettersom det er behov for en mer effektiv og målretta terapi. Immunterapi er et eksempel på slik målretta terapi.

Immunterapi vil si at man prøver å påvirke immunforsvaret til å gjenkjenne og fjerne leukemi cellene. Hovedmålet for avhandlingen var derfor å karakterisere immunsystemet til leukemi pasienter for å kunne si noe om dets evne til å respondere på eventuell immunterapi. I avhandlingen blir T celler i blod fra AML pasienter før og etter cellegiftbehandling karakterisert. Den direkte effekten av et T celle protein på leukemicellenes overlevelse og cytokin frisetting blir også studert. Videre har en i tillegg jobbet med å finne leukemispesifikke markører som kan indikere potensielle angrepsmål for kreftvaksiner.

Avhandlingens hovedkonklusjon er at både sykdommen selv og cellegiftbehandlingen fører til endringer i immunforsvaret til AML pasienter, men avhandlingens resultater støtter opp om at leukemi pasienter har et fungerende immunforsvar som kan stimuleres til å angripe leukemiscellene.

Personalia:
Elisabeth Ersvær (f. 1976) er oppvokst i Gausdal, Oppland. Hun ble cand.scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2002. Ersvær jobbet som avdelingsingeniør ved Seksjon for hematologi ved Institutt for indremedisin, UiB i 2003 og gikk over i stipendiatstilling i 2004 ved samme seksjon, med professor Øystein Bruserud som hovedveileder. Avhandlingen er finansiert av Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.02.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Nye behandlingsmetoder av akutt myelogen leukemi med hovedvekt på basale prinsipper.”
Sted: Sentralblokken etasje 3, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2007, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken etasje 3, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Elisabeth Ersvær, tlf. 55 97 30 76, epost: elisabeth.ersvar@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side