Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nevropsykiatriske aspekter ved multippel sklerose

Nanna Figved   
Nanna Figved disputerer torsdag 29. november 2007 for graden PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Neuropsychiatric aspects of multiple sclerosis”

Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som oftest debuterer hos unge voksne i alderen 20-40 år, og det er flest kvinner som rammes. I Norge er det cirka 7000 personer som har MS, og hvert år oppdages 250-300 nye tilfeller. Sykdommen karakteriseres ved demyeliniserende og degenerative prosesser i sentralnervesystemet, og typiske symptomer er muskelsvakhet, ustøhet, endret hudfølelse, blæreforstyrrelser, synsforstyrrelser og utmattethet. I tillegg til de nevrologiske utfallene er også psykiatriske symptomer og kognitiv svikt hyppig forekommende. Dette er symptomer som har konsekvenser for livskvalitet, sosial og yrkesmessig fungering samt dødelighet, og som derfor representerer sentrale og viktige problemområder ved denne sykdommen.

I denne avhandlingen har spekteret av psykiatriske symptomer tidlig og sent i sykdomsforløpet blitt kartlagt. Videre har forholdet mellom psykiatriske symptomer og kognitiv svikt blitt studert, og det er også sett på hvilke symptomer som bidrar mest til pårørendebelastning.

Studien har tatt utgangspunkt i 2 pasientgrupper. En gruppe bestående av MS-pasienter fra Sør-Rogaland og Hordaland diagnostisert i tiden 1998-2000 og en gruppe bestående av MS-pasienter fra Hordaland med sykdomsdebut i tiden 1976-1986. Pasientene har vært gjennom omfattende nevrologisk undersøkelse og også psykiatrisk og kognitiv kartlegging.

Det ble funnet høy forekomst av psykiatriske symptomer, uavhengig av sykdomsvarighet. 80% av pasientene med tidlig sykdom og 84% av pasientene med langvarig sykdom presenterte minst 1 psykiatrisk symptom, og en stor andel av pasientene presenterte flere symptomer samtidig. Depresjon var hyppigst forekommende symptom i begge pasient gruppene. Ved tidlig sykdom ble irritabilitet og apati funnet uavhengig av fysisk funksjonstap og kronisk sykdom, og det stilles spørsmål ved om disse symptomene representerer særegne psykiatriske manifestasjoner ved MS. MS pasienter med tidlig sykdom hadde nedsatt prestasjon ved alle kognitive tester for arbeidsminne, psykomotorisk tempo og ulike aspekter ved hukommelse sammenlignet med friske kontroller, og det ble funnet sammenheng mellom apati og intrusjoner/konfabulering og også mellom depresjon og redusert hukommelse og psykomotorisk tempo. Det ble også vist at psykiatriske symptomer og kognitiv svikt var større bidragsytere enn nevrologisk funksjonssvikt til pårørende belastning.

Avhandlingen har bidratt til økt kunnskap om spekteret av psykiatriske symptomer ved tidlig og langvarig MS, om forholdet mellom psykiatriske symptomer og kognitiv svikt ved tidlig MS og også om mentale symptomers bidrag til pårørende belastning. Dette er kunnskap som kan bidra til et bedre og mer helhetlig utrednings- og oppfølgingstilbud for MS-pasienter og deres nærmeste pårørende.
Funnene er møtt med interesse også internasjonalt, og arbeidene er publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter.

Personalia:
Nanna Figved er født i Sør-Varanger og har vokst opp i Rogaland. Hun studerte medisin ved Universitet i Bergen, hvor hun ble cand. med. i 1997. Hun har vært ansatt ved Stavanger Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk, siden 1999 og arbeider nå som overlege ved alderspsykiatrisk seksjon. Hun er også tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2007, kl. 10:30, Undervisningsavdelingen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Nanna Figved, epost: nannafigved@gmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side