Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fiske på dypt vann og blå antimora

Inge Fossen   
Cand. scient Inge Fossen disputerer tirsdag 19. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Biology and distribution patterns of some deepwater demersal fishes in the North Atlantic, with special reference to Antimora rostrata.”

Langs den Midt Atlantiske ryggen, mellom Island og Azorene, ble totalt 8518 fisk fra minst 40 arter og 17 familier registrert i linefisket som forgikk i dyp på fra 400 til 4300 m. I fangstene var faktorer relatert til dyp og i neste omgang breddegrad de som i sterkest grad påvirket artssammensetningen. Sammensetningen av arter endret seg gradvis med økende dyp, og endringer som følge av breddegrad antas å være knyttet til den subpolare fronten som ligger i området sør om Charlie Gibbs Fracture zone.

Blå antimora, Antimora rostrata, er blant de dominerende fiskeartene på dyp mellom 1000-3000 m i de fleste av verdenshavene. I arbeidet med blå antimora ble informasjon innhentet også fra Grønland og vest av De Britiske øyer. Arten ble registrert i dyp fra 669 til 3059 m i både trål og line fangster. Lengdefordelingene viste variasjon både med endringer i breddegrad og dyp. Små individer, mindre enn 25 cm, ble bare observert ved Grønland og vest av De Britiske øyer, mens store individer gjerne forkom hyppigere på dyp over 1000 m.

Generelt er kunnskap om fiskens alder viktig, både for bedre forståelse for dens livshistorie, men også med tanke på en fremtidig forvaltning. Den første indikasjon på alder, vekst og dødelighet ble beskrevet for blå antimora. Individer mellom 1 og 25 år ble registrert og lengdeveksten synes å være tilnærmet lineær og på ca 4 cm per år. Det var forskjeller mellom kjønnene hvor hunnfisk synes å bli både større og eldre enn hannene. Et første estimat på dødelighet varierte fra 0.11 til 0.25. Funnene sannsynliggjør at arter også i dypet kan aldersbestemmes ved bruk av tradisjonelle metoder.

Utnyttelsen av marine ressurser utvides stadig til større dyp og nye områder. I den sammenheng er det viktig å etablere kunnskap om dyphavssamfunnene for på best mulig måte være i stand til å forvalte disse resursene i framtiden. Sentralt i denne studien er sammensetningen i fiskesamfunn, og anskueliggjøring av biologiske parametere og tilpasninger blant fisk som forekommer i dyp vi ellers har liten kunnskap om. Arbeidet var del av Mar-Eco prosjektet, et internasjonalt prosjekt som søker å beskrive dyrelivet langs den Midt Atlantiske ryggen, fra Island til Azorene (www.mar-eco.no).

Personalia:
Inge Fossen er født i 1970, og oppvokst i Frei kommune i Møre og Romsdal. Han tok sin cand.scient. grad ved NFH, universitetet i Tromsø i 1996. Siden august 2003 har han jobbet som PhD-stipendiat ved BIO. Doktorarbeide er utført ved Møreforsking Ålesund i samarbeid med Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Ålesund.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.06.2007, kl. 10:15, Auditorium 101, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Inge Fossen, epost: Inge@mfaa.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side