Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tredimensjonal forkastningsmodellering

Niclas Fredman   
Niclas Fredman disputerer 16. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Quantification of fault zone features in siliciclastic rocks: Implications for 3D fault modelling and fluid flow”.

Arbeidet i denne avhandlingen omhandler hvordan man kan forbedre måten forkastninger blir modellert og representert i 3-dimensjonale reservoarmodeller. I oljeindustrien er det svært viktig å kunne forutsi hvordan væsker (naturgass, olje og vann) i undergrunnen beveger seg gjennom forkastninger i forbindelse med oljeproduksjon. Ved hjelp av dagens teknikker blir forkastninger i reservoarmodeller modellert og representert på en veldig enkel måte; som 2-dimensjonale flater. For å kvantifisere hastigheten som væsken beveger seg med bruker man forkastnings-multiplikatorer for å forandre den opprinnelige strømningshastigheten.

Dette er en altfor enkel måte å kvantifisere væskestrømningen gjennom forkastningers på, og dette skaper problemer ved prediksjon av væskestrømning. Over lengre tid har det vært allmenn kjent at forkastninger i naturen er meget heterogene, og det anses svært vanskelig å predikere hvordan en forkasning vil utvikle seg over tid.

Denne avhandlingen er fokusert på utvikling og sensitivitets-testing av fault facies-modellering, som er en metode for å modellere forkastninger på en helt ny måte; som 3-dimensjonale bergartsvolumer representert ved facies. Da kan man bruke eksisterende metoder for facies-modellering til å representere forkastninger i reservoarmodeller. Denne metoden representerer da forkastninger på en mer realistisk måte, basert på feltobservasjoner. Ved hjelp av facies-modellering får man et verktøy som kan implementere en rekke egenskaper som man ikke får representert ved bruk av 2-dimensjonale teknikker, som for eksempel vertikal væskestrømning gjennom forkastninger, forkastnings-geometri og arkitektur og stokastisk modellering av facies. Til sammen gir dette et godt utgangspunkt for å utbedre eksisterende metoder, og gi et grunnlag for usikkerhets-modellering av væskestrøm gjennom forkastninger.

Personalia:
Niclas Fredman er født i 1971 og oppvokst i Vänersborg, Sverige. Han er utdannet Master of Science i geologi/geofysikk ved Göteborgs Universitet i 2003. I desember 2003 ble Niclas ansatt ved Centre for Integrated Petroleum Research og instituttet for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Stipendiatprosjektet har vært finasiert av Statoil og ConocoPhillips. Niclas har siden mai 2007 jobbet som seniorgeolog på StatoilHydro i Stjørdal.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2007, kl. 13:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Niclas Fredman, tlf 90217894, epost: NICF@statoilhydro.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side