Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Celledød i leukemi

Gro Gausdal   
Gro Gausdal disputerer 18. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“New lessons from an “old” drug: A proteomic study of anthracycline-induced apoptosis in AML”.

Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv form for blodkreft som er karakterisert ved en opphoping av kreftceller i blodet og beinmargen. Til behandling av pasienter med AML brukes som standardprotokoll de celle-toksiske stoffene anthracycliner. Anthracycliner induserer celledød (apoptose) i kreftcellene, men den eksakte virkningsmekanismen til stoffene er ikke kjent. Avhandlingen bidrar til ny kunnskap om hvordan anthracycliner induserer celledød i blodkreftceller og peker på essensielle proteiner og signalveier i cellen som blir spesifikt modifisert som en følge av behandling med anthracycliner og som er viktige for induksjon av celledød. Denne kunnskapen kan bidra til å identifisere proteiner som er spesielt viktige i AML celledød og som potensielt kan bli utnyttet som nye behandlingsmål i spesifikk kreftbehandling. Slik kunnskap kan også bidra til å avdekke svakheter i virkningsmekanismen til anthracyclinene og derved gi informasjon om hvilke terapeutiske stoffer som er egnet til å øke den toksiske effekten av anthracyclinene i en eventuell kombinasjonsterapi.

Sentralt i avhandlingen står funnet at behandling med anthracycliner fører til en økt syntese av overlevelsesfremmende proteiner i kreftcellene i fasen rett før cellen dør. Denne syntesen vil gjøre kreftcellen bedre rustet til å motsette seg celledød. Ved å hemme denne syntesen øker vi den toksiske effekten av anthracyclinet, og i dyremodeller med AML har vi vist at en kombinasjonsterapi bestående av et anthracyclin og en proteinsyntesehemmer signifikant øker overlevelsen til dyr med AML. Et annet sentralt funn i avhandlingen viser at anthracycliner også angriper Hsp90 komplekset. Dette komplekset er viktig for utviklingen av mange typer kreft da det stabiliserer og øker aktiviteten til mange proteiner som er helt nødvendige for at en celle skal bli og forbli en kreftcelle. En spesifikk hemming av Hsp90 brukes allerede i dag med stor suksess ved behandlingen av mange typer kreft.

Personalia:
Gro Gausdal er født i 1974 og oppvokst i Farsund. Hun var utdannet cand.scient ved Mikrobiologisk Institutt, UiB i 1998. PhD-graden har vært utført ved Institutt for Biomedisin, UiB, og ved Institutt for Indremedisin, Haukeland Universitets Sykehus. Fra mars 2008 vil hun være ansatt som Post Doc ved MD Andersen Cancer Center, Houston, TX.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2007, kl. 09:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Gro Gausdal, tlf. 55 58 60 70, epost: gro.gausdal@biomed.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side