Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Michaela Dreetz Gjerstad   

Cand. med. Michaela Dreetz Gjerstad disputerer fredag 22. juni 2007 for graden PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Sleep disorders in Parkinson's Disease”

Avhandlingen belyser forekomst og utvikling av søvnforstyrrelser hos pasienter med Parkinsons sykdom. Datamaterialet tar utgangspunkt i en prevalensundersøkelse fra Sør-Rogaland i januar 1993. Senere er pasientene undersøkt prospektivt med et omfattende nevrologisk og nevropsykiatrisk undersøkelsesprogram i 1997 og 2001. Parkinsons sykdom er kjennetegnet ved et motorisk syndrom med skjelvinger, treghet, stivhet og holdningsendringer. Mange pasienter med Parkinsons sykdom vil også oppleve såkalte ikke-motoriske symptomer hvorav søvnforstyrrelser er blant de viktigste årsaker til redusert livskvalitet.

I den aktuelle studien har vi fokusert på de følgende søvnproblemer: Insomni, excessive daytime sleepiness (EDS) og REM sleep behavior disorder (RBD). Insomni beskriver en redusert søvnkvalitet og lite regenerativ nattesøvn, som skyldes sen innsoving, hyppig oppvåkning eller tidlig morgenoppvåkning. EDS fører til økt søvnighet på dagtid i en slik grad at livskvaliteten reduseres. RBD fører til utagering av drømmer med mulig påfølgende skade av seg selv eller sengepartneren.

Funnene viser at disse søvnforstyrrelsene er hyppige, og er derfor også viktige i den kliniske hverdagen. Årsak til søvnforstyrrelsene er til en stor grad selve sykdomsprosessen i hjernen, men kan også utløses eller forverres av andre faktorer som for eksempel den medikamentelle behandling brukt ved Parkinsons sykdom. Insomni forekommer hos ca. 60 % av pasienter med Parkinsons sykdom. Insomni er knyttet til kvinnelig kjønn, lengre sykdomsvarighet og forekomst av depresjoner. EDS er vedvarende etter at symptomet har oppstått, med en økning på 6 % nye tilfeller per år og forekommer hos 54 % av pasientene etter 8 år. Utvikling av EDS er relatert til alder, kjønn og bruk av dopamin agonister. Symptomgivende RBD varierte i forekomst fra 15 % til 27 % i vår pasientgruppe, mens bare 1 % av friske kontrollpersoner rapporterte lignende symptomer. Vi fant en sammenheng mellom RBD og økt dopaminerg (parkinson) behandling, mindre motoriske symptomer og mannlig kjønn.

Arbeidet i denne avhandlingen har ført til en bedre forståelse av forekomst og utvikling av søvnforstyrrelser hos pasienter med PD over tid, og den nye kunnskapen vil kunne tas direkte i bruk i den kliniske hverdagen. Funnene fra undersøkelsene er møtt med stor interesse og arbeidene er publisert i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad er tysk statsborger født i Roma, Italia. Hun studerte medisin ved Freie Universitet i Berlin, Tyskland, hvor hun ble cand. med. i 1996. Hun har vært ansatt ved nevrologisk avdeling, Århus Universitetshospital og ved medisinsk avdeling Kalundborg sykehus, Danmark før ansettelsen ved nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus i mars 2000.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2007, kl. 09:15, Aulaen, Stavanger Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Michaela Dreetz Gjerstad, epost: gjmi@sus.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side