Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Slitasje, fiksasjonsmetoder og reoperasjoner av hofteproteser

Geir Hallan   

Geir Hallan disputerer fredag 19. januar 2007 for PhD-graden ved det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

’Wear, fixation, and revision of hip prostheses’

Hofteproteser er innvendige leddproteser som benyttes i kirurgisk behandling av smertefulle hoftelidelser. Hvert år behandles ca 7 000 mennesker i Norge med slike proteser. Resultater ved førstegangs operasjon er generelt svært gode, men resultatene varierer avhengig av protesetype, type beinsement og operasjonsteknikk.

Arbeidene i avhandlingen er dels basert på data fra Nasjonalt register for leddproteser (Hofteregisteret), og dels på kliniske studier utført ved Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Hofteregisteret ble stiftet i 1987 og mottar informasjon om alle leddproteseoperasjoner i Norge. Per 2006 innehar registeret utførlige data på ca 115 000 hofteproteseinngrep og er vår viktigste kilde til kontroll av kvaliteten på norsk protesekirurgi.

Studiene viser at usementerte hofteprotesestammer har svært variable kliniske resultater, men at de protesestammene som gav de dårligste resultatene ikke lenger er i bruk. Moderne stammer har jevnt over gode resultater. En klinisk studie viste at koppdelen på noen typer usementerte hofteproteser gav svært dårlige resultater pga stor plastslitasje og beintap rundt protesene.

I en randomisert, kontrollert studie av to typer beinsement, som blir brukt til innfesting av proteser, ble en ny og lite dokumentert sement funnet å fungere like godt som en eldre og veldokumentert sement. Videre fant man at ved reoperasjoner av usementerte kopper som hadde sviktet, var resultatene bedre dersom man skiftet hele koppen enn hvis bare den utslitte plastforingen ble skiftet. Dette gjaldt de tilfeller der koppen fortsatt satt godt fast i omliggende bein.

Avhandlingen fokuserer ellers på manglende krav til klinisk dokumentasjon av leddproteser. I dag stilles det kun krav om mekaniske laboratorietester før proteser kan godkjennes til rutinemessig bruk i mennesker. Forfatteren etterlyser et obligatorisk system der vitenskapelig bevis for langtids nytteeffekt kreves før godkjennelse av proteseimplantater.

Personalia:
Geir Hallan (f. 1967) er født i Tønsberg og oppvokst på Nøtterø. Hallan avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994. Han ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2005 og arbeider som overlege ved Seksjon for protesekirurgi og revmakirurgi, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Ortopedisk klinikk, Nasjonalt register for leddproteser og Institutt for kirurgiske fag ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.01.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ’Infeksjon av ortopediske implantater - etiologi, profylakse og behandling.’
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2007, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Geir Hallan, epost: geir.hallan@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side