Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Markører ved prostatakreft

Ole Johan Halvorsen   
Ole Johan Halvorsen disputerer fredag 16. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Molecular and Prognostic Markers in Prostate Cancer. A study of cell-cycle regulators, angiogenesis and candidate markers.”

Prostatakreft er den hyppigste kreftform hos menn. Forekomsten er økende og i Norge diagnostiseres nå ca. 3800 nye tilfeller per år. Prognosen er hos mange pasienter god med langsom progresjon uten redusert livslengde, men hos noen vil svulsten komme tilbake og dette kan føre til spredning og livstruende sykdom. I Norge dør mer enn 1000 menn av prostatakreft årlig, og bedret behandling er en stor utfordring.

Prostatakreft er en kreftform med stor variasjon i morfologi og molekylære forandringer. Prosjektet har hatt som målsetting å kartlegge biologiske egenskaper ved svulstene knyttet til sykdomsutvikling og prognose med tanke på en mer presis og individualisert behandling. Vi har studert proteinuttrykket av tumor suppressorgener som hemmer celledeling samt andre proteiner som regulerer cellesyklus, og funnet at bortfall av noen proteiner er forbundet med økt cellevekst, sykdomsaktivitet og dårligere prognose for pasientene. Videre er karnydannelse i svulstene av betydning for tumorvekst, og økt dannelse av blodkar var også av prognostisk betydning. En annen innfallsvinkel for å studere molekylære forandringer ved prostatakreft er å undersøke det globale genetiske uttrykket ved hjelp av genmikromatriser og bruk av avansert bioinformatikk. På denne måten har vi kunnet påvise forskjeller i genprofiler mellom godartet og ondartet prostatavev, og grupper av mer aggressive svulster kan identifiseres på denne måten. Ved å studere spesielt høye genuttrykk, kunne en videre identifisere gener av potensiell betydning for klassifikasjon, prognose og behandling. Et slikt gen (SIM2) viste seg ved nærmere undersøkelser på proteinnivå å være forbundet med aggressive svulster og redusert overlevelse for pasientene. Avhandlingen bidrar til økt forståelse av ulike mekanismer som deltar i utvikling av prostatakreft, noe som kan danne grunnlag for bedret oppfølgning og behandling.

Personalia:
Ole Johan Halvorsen (f.1953) er født i Tromsø og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1980. I 1990 ble han godkjent spesialist i patologi og har siden arbeidet som overlege ved Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom midler fra Kreftforeningen, Norges forskningsråd, Uro-Bergen forskningsfond, L. Meltzers høyskolefond, og Helse Vest. Avhandlingen utgår fra Gades Institutt, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2007, kl. 10:15, Store auditorium, Haukeland Universitetssykehus,

Kontaktpersoner:
Ole J. Halvorsen, tlf. 55973180 eller 55977060, epost: ole.halvorsen@gades.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side