Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Grunnvann i fjell

Helge Henriksen   

Cand.real. Helge Henriksen disputerer 24. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Role of Regional and Local Variables in the Hydrogeology of the Solid Rocks of Fennoscandia”.

Avhandlingen belyser gjennom 6 vitenskapelige artikler de lokale og regionale faktorers innflytelse på grunnvannstrøm i krystalline bergarter i Fennoskandia. Problemstillingen krever et omfattende datamateriale. Data fra ca. 165 000 borebrønner i Norge og Sverige utgjør et viktig datagrunnlag. I tillegg inngår det geologiske og geofysiske data fra feltstudier i Sogn og Sunnfjord.

Vannstrømmen i fast berggrunn skjer i sammenhengende sprekkesystemer. Vannstrømmen varierer mellom ulike bergarter, men også innen en gitt bergartstype kan den variere med flere 10-talls faktorer. Variasjonen skyldes en kombinasjon av både uavhengige og samvirkende faktorer som påvirker de hydrogeologiske- og hydromekaniske egenskapene til berggrunnen. Eksempler på ulike faktorer er bergartstype, bergspenningsforhold, sprekke- og bruddegenskaper, type og tykkelse på jordmasser, nedbør, avrenning og topografiske forhold. Enkelte av faktorene er viktige på en mindre/lokal skala, mens andre er av betydning på en regional skala. På den fennoskandiske landblokken viser flere av disse faktorene regionale variasjoner: spenninger knyttet til platetektoniske bevegelser og heving av landmassen etter siste istid, topografisk relieff, jordtykkelse, nedbør og avrenning. I tillegg vil sub-regionale og lokale faktorer som arkitekturen til sprekkesoner, sprekketetthet, bergartstype og topografiske forhold påvirke vanngjennomtrengeligheten til berggrunnen i et område.

Avhandlingen viser hvordan sammenstillingen av eksisterende viten gir økt kunnskap om de hydrogeologiske forholdene. Et viktig resultat er at sammenhengen mellom berggrunnens hydrauliske egenskaper og bergspenningene knyttet til landhevingen etter siste istid er mer komplisert enn før antatt. Men denne faktoren, og andre regionale faktorer, er av mindre viktighet for vannstrømningen enn lokale faktorer. På det lokale nivå er arkitekturen til sprekkesoner viktig. Den lokale topografien er den viktigste faktoren, og kan blant annet reorientere (dreie) regionale bergspenninger og dermed påvirke vannstrømningen gjennom bergmassene.

Personalia:
Helge Henriksen er født i 1949 og er utdannet cand.real. i berggrunnsgeologi fra Universitetet i Bergen i 1979. Han har vært ansatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane siden 1984, der han er førsteamanuensis i geologi. Siden 2002 har han hatt et doktorgradsstipend finansiert av Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.01.2007, kl. 13:15, Auditorium 5, 3.etg., Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Helge Henriksen, tlf. 95 05 09 44, epost: helge.henriksen@hisf.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side