Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Betains rolle i den humane homocysteinmetabolismen

Pål Ivar Holm   

Pål Ivar Holm disputerer 14. desember for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Betaine and its Relation to Homocysteine Status and One-Carbon Metabolism in Humans. -Analytical Method and Biochemical Studies.”

Lett til moderat forhøyede nivåer av den svovelholdige aminosyren homocystein i plasma er en etablert risikomarkør for hjerte-karsykdom hos menneske. Omsetningen av homocystein foregår via 3 ulike enzymsystemer, hvor B-vitaminer inngår som kofaktorer. Betain er substrat for betain:homocystein metyltransferase-enzymet i lever og nyre, som omdanner homocystein til methionin. Siden syntesekapasiteten for betain i leveren er relativt lav hos menneske, har dette enzymsystemet hittil vært ansett for å være av liten betydning,

Avhandlingen beskriver utviklingen av en ny analysemetode basert på væskekromatografi-tandem massespektrometri for måling av betain og relaterte metabolitter i plasma og analyseresultater i et blodgivermateriale. Metoden er dernest anvendt i 5 ulike befolkningsstudier, både av friske og personer med etablert hjerte-karsykdom.

Betainnivået i plasma synes å ha stor betydning for regulering av homocystein-konsentrasjonen i annen halvdel av svangerskapet, etter høyt inntak av methionin i kosten, samt hos personer med lave blodnivåer av folat, vitamin B2, B6 og B12. Betains betydning er særlig stor hos personer med TT genotype av den vanlig forekommende 677 C->T polymorfismen i genet for enzymet metylentetrahydrofolat reduktase. Personer med dette variantenzymet, ca 10 % av befolkningen, har lavere serum folat på grunn av redusert endogen produksjon av metyltetrahydrofolat.

Personalia:
Pål Ivar Holm er født i Bergen i 1960 og cand.med fra Universitetet i Bergen i 1986. Han er godkjent spesialist i indremedisin i 1996 og i endokrinologi i 1999. For tiden arbeider han som overlege ved medisinsk poliklinikk på Førde Sentralsjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.Avhandlingen utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og arbeidet har i hovedsak vært uført ved seksjon for farmakologi, med professor Ernst A. Lien og professor Per Magne Ueland, Universitetet i Bergen, som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.12.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Comparison of serum biomarkers in cardiovascular disease risk and prevention”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus

Kontaktpersoner:
Pål Ivar Holm, epost: in-saa@online.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side