Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Manetmangfold i norske fjorder

Aino Hosia   
Aino Hosia disputerer den 16. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Gelatinous zooplankton in western Norwegian fjords – Ecology, systematics and comparisons with adjacent waters”

Det finns mange flere gelatinøse dyr i vestnorske fjorder enn de alminnelig kjente glass- og brennmanetene. Vi vet imidlertid svært lite om disse dyrene, siden de p.g.a. sin bløte og skjøre konsistens er vanskelige å samle og studere. I denne avhandlingen kartlegges artssammensetning, mengder og årstidsvariasjoner av den gelatinøse faunaen i Korsfjorden og Fanafjorden nær Bergen. Nærmere 50 arter av medusaer, kolonimaneter og ribbemaneter ble identifisert i de to fjordene. Disse inkluderte to nye arter av antatte dypvannsmaneter fra Korsfjorden, Foersteria quadrata og Parateclaia norvegica, som er beskrevet for første gang i avhandlingen.

Vertikalfordelingen i fjorder ble studert for to av de mer vanlige artene, hydromedusaen Aglantha digitale og kolonimaneten Nanomia cara. Voksne individer av begge arter hadde sin største tetthet under terskeldybden, hvor vannutskiftning er begrenset. Dette kan redusere transport av dyrene mellom fjord og hav, og dermed bidra til å opprettholde fjordpopulasjoner.

Et annet fokus i avhandlingen har vært på dypvannsmaneten Periphylla periphylla, som i de siste tiårene har dannet uvanlig store populasjoner i noen vestnorske fjorder. I avhandlingen beskrives P. periphylla sin fødeatferd basert på bl.a. filming av medusaer i naturlige omgivelser i Lurefjorden. Det blir også presentert preliminære resultater som tyder på att tette populasjoner av P. periphylla kan ha en negativ virkning på forekomsten av andre gelatinøse dyr.

I tillegg til norske fjorder har Hosia også studert gelatinøs dyreplankton fra den Mid-Atlantiske Rygg (MAR), i forbindelse med prosjektet Mar-Eco. Utbredelse av arter langs nordlig MAR fra Island til Azorene var sterkt påvirket av de ulike vannmassene i området, spesielt i de øvre vannlagene. Artene som dominerte i Korsfjorden var også blant de tallrikeste i de øvre vannlagene på samme breddegrad langs MAR, mens dypere lag i de oseaniske farvann inneholdt en større andel og artsrikdom av kolonimaneter enn Korsfjorden.

Personalia:
Aino Hosia er født i 1975 og oppvokst i Helsinki, Finland. Hun avla sin mastergrad i hydrobiologi ved Helsingfors Universitet i 2000. Siden mars 2003 har hun jobbet som PhD-stipendiat ved Insitutt for biologi, Universitetet i Bergen. Arbeidet med avhandlingen er finansiert med stipend fra Norges forskningsråd og Finska Kulturfonden.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2007, kl. 12:15, Aud. 101, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Aino Hosia, epost: aino.hosia@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side