Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om De nordiske havs rolle i klima

Doroteaciro Iovino  
Doroteaciro Iovino disputerer onsdag 27. juni for PhD-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

"On the Nordic Seas' role in the Atlantic Meridional Overturning Circulation"

Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav (Grønland-, Island- og Norskehavet) er en viktig bidragsyter til det milde klimaet i våre områder. Strømmen avkjøles på sin vei nordover og avgir store mengder varme til atmosfæren. Vestavindsbeltet over Europa er dermed vesentlig mildere enn det ellers ville vært. Når vannmassene har avgitt sin overskuddsvarme, synker de og returnerer fra De nordiske hav til Atlanterhavet som nydannet dypvann, og slutter dermed Atlanterhavets storstilte sirkulasjon med den varme Golfstrømmen nordover i overflaten og en kald returstrømm sydover i dypet.

Iovino har studert denne havsirkulasjonen ved hjelp av en avansert matematisk modell og observasjoner for perioden etter 1950. Et hovedfunn i studien er at omdannelsen av den varme forlengelsen av Golfstrømmen til nydannet Atlantisk dypvann skjer både grunnet frigjørelsen av varme til atmosfæren og ved innblanding av kaldere vannmasser fra det indre av De nordiske hav. Et sentralt spørsmål er hvordan endringer i disse to prosessene påvirker produksjonen av Atlantisk dypvann. Avhandlingen viser at dypvannets egenskaper varierer i takt med endringer i den varme innstrømningen til De nordiske hav. En rådende forståelse har vært at variasjoner i dypvannet styres av endringer i de indre vannmassene. Dette støttes ikke av Iovinos analyse. Disse funnene har direkte relevans for hvilke havområder og prosesser som bør overvåkes for å kunne varsle en eventuell svekkelse av Golfstrømsystemet som en følge av de pågående klimaendringene.

Personalia:
Doroteaciro Iovino er født i 1975 og oppvokst utenfor Napoli i Italia. Hun har mastergrad (Laurea cum laude) i fysisk oseanografi ved Università degli Studi di Napoli Parthenope fra 2001. Fra høsten 2003 har hun vært stipendiat ved Nansen senter for miljø og fjernmåling. Iovino har også vært tilknyttet Bjerknes senter for klimaforskning og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Norges forskningsråd. Deler av arbeider er blitt utført ved Woods Hole Oceanographic Institute, Massachusetts, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2007, kl. 13:15, Nansensenteret, Thormøhlensgate 47

Kontaktpersoner:
Doroteaciro Iovino, tlf. 55 20 58 82 , epost: dorotea.iovino@nersc.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side