Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom – hvor står vi i dag?

Carmen Ani Cristea Janvin   

Cand. psychol. Carmen Ani Cristea Janvin disputerer torsdag den 25. januar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease: profiles and implications for prognosis”.

Parkinsons sykdom er ofte assosiert med nevropsykiatriske symptomer som kognitiv svikt og demens, depresjon, synshallusinasjoner og apati. Det er imidlertid begrenset kunnskap om hvordan de kognitive symptomene som er forbundet med Parkinsons sykdom utvikler seg over tid og hvilken betydning de har for prognose og behandling.

Avhandlingen belyser utviklingen av kognitive symptomer over en 4 årsperiode hos et representativt utvalg av pasienter med Parkinsons sykdom fra sør Rogaland.

Avhandlingen viser at kognitiv svikt er vanlig hos ikke demente pasienter med Parkinsons sykdom og den er heterogen i sin presentasjon. Kognitiv heterogenitet var til stede også hos pasienter med Parkinsons sykdom og demens. De fleste pasientene med Parkinsons sykdom og demens hadde en subkortikal kognitiv profil slik man typisk ser det ved demens ved Lewy legemer, dominert av eksekutiv og visuospatiell svikt.

I denne undersøkelsen ble 42 % av pasientene med Parkinsons sykdom demente i løpet av oppfølgingsperioden. Prestasjonen ved en test følsom for eksekutiv svikt (Stroop) var den eneste uavhengige risikofaktoren assosiert med senere utvikling av demens. Dette tyder på at eksekutiv svikt er den første manifestasjon av demens ved Parkinsons sykdom.

Avhandlingen viser at cirka 50 prosent av pasientene uten demens kunne kategoriseres som mild kognitiv svikt. Femten prosent av disse utviklet demens per år, sammenlignet med bare 5 % av pasienter med normal kognisjon ved studiestart. Dette er et nytt funn og viser at mild kognitiv svikt hos pasienter med Parkinsons sykdom som oftest ikke er en stabil tilstand, men derimot representerer et forstadium til senere demensutvikling. Dette har betydning for rådgivning og den videre oppfølging av pasientene, og bør føre til utprøving av nye behandlingsmetoder for kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom.

Funnene fra avhandlingen har blitt publisert i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Carmen Ani Cristea Janvin er født i 1970 og oppvokt i Bucuresti, Romania. Hun studerte psykologi ved Universitetet i Bucuresti, hvor hun ble cand. psychol. i 1995. Hun har vært ansatt ved alderspsykiatrisk seksjon ved Stavanger Universitetssykehus siden 1996, og er tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.01.2007, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Det nevrobiologiske grunnlaget for eksekutive funksjoner"
Sted: Aula, 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.01.2007, kl. 12:15, Aula, 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Kontaktpersoner:
Carmin Ani Cristea Janvin, tlf. 51 51 51 93, epost: caj@sus.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side