Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Miljøet påvirker laksens atferd i oppdrett

David Anders Johansson   
David Anders Johansson disputerer den 8. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Production cage environment and salmon behaviour“

De senere år har det vært økende interesse for fiskens velferd innen oppdrett. I denne sammenhengen har forholdet mellom vannkvalitet og tetthet blitt diskutert. En god vannkvalitet er en forutsetning for at laksen skal vokse godt og ha det bra. Men for å forsikre seg om at en god fiskevelferd opprettholdes er det nødvendig med grunnleggende kunnskap om mekanismene som påvirker laksens oppdrettsmiljø og hvordan laksen påvirkes av miljøet.

Avhandlingen undersøker hvordan ulike miljøfaktorer, målt med høy oppløsning i rom og tid, påvirker laksens atferd. Atferden er registrert både på gruppe- og individnivå og studier er gjennomført både på fjord- og kystlokaliteter.

Resultatene viser at laks i oppdrett utsettes for stor variasjon i temperatur, oksygen og saltholdighet både i rom og over tid. Denne miljøvariasjonen var sterkt knyttet til lokaliteten. Anlegg beliggende i eller i nærheten av fjorder hadde kraftig sjiktning i temperatur og saltholdighet som skapte to ulike miljø innenfor merdene. Dette medførte en kraftig sjiktning også i oksygennivå innenfor merdene. De to ulike miljøene medførte til tider til ekstremt høye tettheter ettersom laksen viste en preferanse for det ene miljøet fremfor det andre.

Noen generelle trekk ble observert ved laksens atferd. Dersom ulike temperaturer var tilgjengelig valgte laksen det varmeste vannet såfremt dette ikke oversteg 18 grader. Foring ovenfra trakk laksen mot overflaten mens den naturlige døgnvariasjonen i lysstyrke påvirket fiskens svømmedyp. Det ble også funnet indikasjoner på at laksen unngikk lave oksygennivå. Alle disse faktorene påvirket laksen til å stå mye tettere i merden enn nødvendig.

De enkelte individene viste stor variasjon i valg av temperatur og døgnsyklus. Noen fisk hadde definerte døgnsykluser mens andre hadde en mer uforutsigbar atferd.

Undersøkelser av anleggenes plassering i forhold til vannstrømmen og landskapet rundt viste seg å gi store forskjeller i oksygen. Anleggets retning påvirket vanngjennomstrømningen og dermed oksygennivået inne i merdene.

Avhandlingen demonstrerer mulighetene for å øke kunnskapen om de lokale miljøforholdene ved å kombinere ulike observasjonsmetoder. Resultatene kan senere brukes for å forsikre seg om laksens velferd i oppdrett er ivaretatt samtidig som de kan være med på å gi en mer effektiv kommersiell produksjon av laks i merder.

Personalia:
David Anders Johansson er født i 1970 og oppvokst i Tidaholm, Sverige. Han er utdannet M.Sc. fiskeribiolog ved Göteborgs og Sveriges landbruksuniverisitet i 2001 i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Norge. Han har siden 2003 jobbet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet og Institutt for Biologi ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2007, kl. 12:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
David Anders Johansson, tlf. 56 36 75 41, epost: DavidJ@IMR.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side